Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

PRORADIX

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

drugo

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

Pseudomonas sp. sev DSMZ 13134

5,3

38082080

 

Formulacija:

močljivi prašek (WP)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

SP Sourcon Padena GmbH

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.1.2025

 

Uporaba na:

SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.)

Uporaba proti:

RHIZSO: bela noga krompirja (Rhizoctonia solani KÜHN)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P272: Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. ; P309+P311: PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

krompir: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-103/16/2

4.9.2017

31.1.2025


| |