Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 7.8.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CUPRABLAU Z 35 WP

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

baker v obliki bakrovega oksiklorida

35

38082010

1332-40-7FRAC: M/M01

 

Formulacija:

močljivi prašek (WP)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID, BAKTERICID

Proizvajalec:

CINKARNA CELJE, D.D.

Zastopnik, distributer:

CINKARNA CELJE, D.D.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2022

 

Uporaba na:

ATICH: aktinidija (Actinidia chinesis (PLANCH.)); VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); ALLCE: čebula (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); 1HUMG: hmelj (Humulus L.); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); NNNOS: koščičasto sadno drevje (koščičarji); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); 1CUMG: kumare (Cucumis); CUMSA: kumare za vlaganje (Cucumis sativus L.); CYLAV: navadna leska (Corylus avellana L.); PHSVX: navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); IUGRE: navadni oreh (Juglans regia L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); OLVEU: oljka (Olea L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); NNNOK: pečkato sadno drevje (pečkarji); ALLAS: šalotka (Allium cepa L. var. ascalonicum); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

PSDMVF: bakterijska pegavost (Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson); PSDMSP: bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas (Pseudomonas sp.); PSDMAK: bakterijski ožig aktinidije (Pseudomonas syringae pv. actinidiae); PSDMLA: bakterijski ožig bučnic (Pseudomonas syringae pv. helianthi); XANTFR: bakterijski ožig jagod (Xanthomonas fragariae Kennedy & King); XANTCY: bakterijski ožig leske (Xanthomonas arboricola pv. corylina (MILLER ET AL.) VAUTERIN ET AL.); MYCOFR: bela jagodna listna pegavost (Mycosphaerella fragariae (TUL.) LINDAU); TAPHDE: breskova kodravost (Taphrina deformans (BERK.) TUL.); MONIVC: cvetna monilija na borovnicah (Monilinia vaccinii-corymbosi (READE) HONEY); PERODE: čebulna plesen (Peronospora destructor (BERK.) CASP. in BERK.); PUCCAL: česnova rja (Puccinia allii (DE CANDOLLE) RUDOLPH); GUIGBI: črna grozdna gniloba (Phyllosticta ampelicida (Engelmann) van der Aa); ALTESO: črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER); COLLAC: črna pegavost (Colletotrichum acutatum); PHOPVI: črna pegavost vinske trte (Phomopsis viticola (SACCARDO) SACCARDO); 1PHYTG: glive iz rodu Phytophtora (Phytophtora DE BARY); PHYTCC: gniloba koreninskega vratu (Phytophthora cactorum (LEBERT & COHN) J. SCHRÍTER); PEROVI: grahova plesen (Peronospora viciae (Berk.) Casp. f.sp.pisi (Syd.) Boer. & Verh.); PSPEHU: hmeljna peronospora (Pseudoperonospora humuli (MIYABE & TAKAH.) G.W.WILS.); ERWIAM: hrušev ožig (Erwinia amylovora (BURRILL) WINSLOW ET AL.); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); DIPCEA: jagodna rdeča listna pegavost (Diplocarpon earliana); PHYTCN: koreninska gniloba borovnic (Phytophthora cinnamomi Rands); PHYTIN: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY); PSPECU: kumarna plesen (Pseudoperonospora cubensis (BERK. & M.A.CURTIS) ROSTOVZEV); STIGCA: listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila (LEV.) M.B.ELLIS); 1MYCOG: listne pegavosti iz rodu Mycosphaerella (Mycosphaerella JOHANSON); GODRCV: odmiranje stebel borovnic (Godronia cassandrae f. sp. vaccinii); CYCLOL: oljkova kozavost (Cycloconium oleaginum CAST.); CERCCL: oljkova siva pegavost (Mycocentrospora cladosporioides (SACC.) P.COSTA ex DEIGHTON); XANTJU: orehova (lešnikova) pegavost (Xanthomonas arboricola pv. juglandis (PIERCE) VAUTERIN ET AL.); ALTEAL: padavica sadik (Alternaria alternata (Fr. ex Fr.) Keissl); PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.); PSPZTR: rdeči listni ožig vinske trte (Pseudopeziza tracheiphila MÜLLER-THURGAU); DIAPVA: sušenje vej na borovnicah (Diaporthe vaccinii Shear)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

aktinidija: zagotovljena s časom uporabe, ameriška borovnica: zagotovljena s časom uporabe, breskev: 21 dni, bučka: 3 dni, čebula: 3 dni, česen: 3 dni, hmelj: 14 dni, jagoda: 3 dni, koščičasto sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe, krompir: 14 dni, kumare: 3 dni, kumare za vlaganje: 3 dni, navadna leska: zagotovljena s časom uporabe, navadni fižol: 3 dni, navadni grah: 3 dni, navadni oreh: zagotovljena s časom uporabe, nektarina: 21 dni, oljka: 14 dni, paradižnik: 10 dni, pečkato sadno drevje: 21 dni, šalotka: 3 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 21 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 5039

12.5.1995

12.5.2005

Sprememba + podaljšanje

327-02-357/02/5

1.10.2004

3.11.2013

Začasno podaljšanje

327-02-357/02/15

21.2.2006

3.11.2013

Začasno podaljšanje

327-02-357/02/16

11.2.2008

3.11.2013

Sprememba

327-02-357/02/19

27.11.2009

3.11.2013

Začasno podaljšanje

327-02-357/02/21

9.2.2011

3.11.2013

Sprememba

327-02-357/02/22

24.5.2011

3.11.2013

Podaljšanje

327-02-357/02/32

4.11.2013

31.12.2022

Sprememba

U34330-140/14/3

18.9.2014

31.12.2022

Sprememba

U34330-140/14/9

7.12.2015

31.12.2022

Sprememba

U34330-140/14/15

24.5.2016

31.12.2022

Sprememba

U34330-140/14/19

3.2.2017

31.12.2022

Podaljšanje

U34330-140/14/21

9.11.2017

31.12.2022

Sprememba

U34330-140/14/23

16.2.2018

31.12.2022

Sprememba

U34330-140/14/26

9.8.2018

31.12.2022

Podaljšanje

U34330-140/14/30

15.10.2018

31.12.2022

Sprememba

U34330-140/14/33

3.12.2018

31.12.2022

Podaljšanje

U34330-140/14/49

11.12.2019

31.12.2022

Razširitev uporabe

U34330-140/14/50

11.3.2020

31.12.2022

Sprememba

U34330-140/14/57

7.1.2021

31.12.2022


| |