Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CUPRABLAU Z 35 WP

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

baker v obliki bakrovega oksiklorida

35

38082010

1332-40-7FRAC: M/M01

 

Formulacija:

močljivi prašek (WP)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID, BAKTERICID

Proizvajalec:

CINKARNA CELJE, D.D.

Zastopnik, distributer:

CINKARNA CELJE, D.D.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

ATICH: aktinidija (Actinidia chinensis Planchon); VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); PHSVX: fižol (za sveže zrnje in stročje) (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: grah (za sveže zrnje in stročje) (Pisum sativum L.); HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); NNNOS: koščičarji (koščičarji); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CUMSA: kumara (za solato in za vlaganje) (Cucumis sativus L.); CYLAV: leska (Corylus avellana L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); OLVEU: oljka (Olea europaea L.); IUGRE: oreh (Juglans regia L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); NNNOK: pečkarji (pečkarji); ALLAS: šalotka (Allium ascalonicum L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

PSDMVF: bakterijska pegavost (Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson); PSDMSP: bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas (Pseudomonas sp.); PSDMAK: bakterijski ožig aktinidije (Pseudomonas syringae pv. actinidiae); PSDMLA: bakterijski ožig bučnic (Pseudomonas syringae pv. helianthi); XANTFR: bakterijski ožig jagod (Xanthomonas fragariae Kennedy & King); XANTCY: bakterijski ožig leske (Xanthomonas arboricola pv. corylina (MILLER ET AL.) VAUTERIN ET AL.); MYCOFR: bela jagodna listna pegavost (Mycosphaerella fragariae (TUL.) LINDAU); TAPHDE: breskova kodravost (Taphrina deformans (BERK.) TUL.); MONIVC: cvetna monilija na borovnicah (Monilinia vaccinii-corymbosi (READE) HONEY); PERODE: čebulna plesen (Peronospora destructor (BERK.) CASP. in BERK.); PUCCAL: česnova rja (Puccinia allii (DE CANDOLLE) RUDOLPH); GUIGBI: črna grozdna gniloba (Phyllosticta ampelicida (Engelmann) van der Aa); ALTESO: črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER); COLLAC: črna pegavost (Colletotrichum acutatum); PHOPVI: črna pegavost vinske trte (Phomopsis viticola (SACCARDO) SACCARDO); 1PHYTG: glive iz rodu Phytophtora (Phytophtora DE BARY); PHYTCC: gniloba koreninskega vratu (Phytophthora cactorum (LEBERT & COHN) J. SCHRÍTER); PEROVI: grahova plesen (Peronospora viciae (Berk.) Casp. f.sp.pisi (Syd.) Boer. & Verh.); PSPEHU: hmeljna peronospora (Pseudoperonospora humuli (MIYABE & TAKAH.) G.W.WILS.); ERWIAM: hrušev ožig (Erwinia amylovora (BURRILL) WINSLOW ET AL.); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); DIPCEA: jagodna rdeča listna pegavost (Diplocarpon earliana); PHYTCN: koreninska gniloba borovnic (Phytophthora cinnamomi Rands); PHYTIN: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY); PSPECU: kumarna plesen (Pseudoperonospora cubensis (BERK. & M.A.CURTIS) ROSTOVZEV); STIGCA: listna luknjičavost koščičarjev (Wilsonomyces carpophilus (Léveillé) Adaskaveg, Ogawa & Butler); 1MYCOG: listne pegavosti iz rodu Mycosphaerella (Mycosphaerella JOHANSON); GODRCV: odmiranje stebel borovnic (Godronia cassandrae f. sp. vaccinii); CYCLOL: oljkova kozavost (Cycloconium oleaginum CAST.); CERCCL: oljkova siva pegavost (Mycocentrospora cladosporioides (SACC.) P.COSTA ex DEIGHTON); XANTJU: orehova (lešnikova) pegavost (Xanthomonas arboricola pv. juglandis (PIERCE) VAUTERIN ET AL.); ALTEAL: padavica sadik (Alternaria alternata (Fr. ex Fr.) Keissl); PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.); PSPZTR: rdeči listni ožig vinske trte (Pseudopeziza tracheiphila MÜLLER-THURGAU); DIAPVA: sušenje vej na borovnicah (Diaporthe vaccinii Shear)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

aktinidija: zagotovljena s časom uporabe, ameriška borovnica: zagotovljena s časom uporabe, breskev: 21 dni, bučka: 3 dni, čebula (za čebulo): 3 dni, česen: 3 dni, fižol (za sveže zrnje in stročje): 3 dni, grah (za sveže zrnje in stročje): 3 dni, hmelj: 14 dni, jagoda: 3 dni, koščičarji: zagotovljena s časom uporabe, krompir: 14 dni, kumara (za solato in za vlaganje): 3 dni, leska: zagotovljena s časom uporabe, nektarina: 21 dni, oljka: 14 dni, oreh: zagotovljena s časom uporabe, paradižnik: 10 dni, pečkarji: 21 dni, šalotka: 3 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 5039

12.5.1995

12.5.2005

Sprememba + podaljšanje

327-02-357/02/5

1.10.2004

3.11.2013

Začasno podaljšanje

327-02-357/02/15

21.2.2006

3.11.2013

Začasno podaljšanje

327-02-357/02/16

11.2.2008

3.11.2013

Sprememba

327-02-357/02/19

27.11.2009

3.11.2013

Začasno podaljšanje

327-02-357/02/21

9.2.2011

3.11.2013

Sprememba

327-02-357/02/22

24.5.2011

3.11.2013

Podaljšanje

327-02-357/02/32

4.11.2013

31.12.2024

Sprememba

U34330-140/14/3

18.9.2014

31.12.2024

Sprememba

U34330-140/14/9

7.12.2015

31.12.2024

Sprememba

U34330-140/14/15

24.5.2016

31.12.2024

Sprememba

U34330-140/14/19

3.2.2017

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-140/14/21

9.11.2017

31.12.2024

Sprememba

U34330-140/14/23

16.2.2018

31.12.2024

Sprememba

U34330-140/14/26

9.8.2018

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-140/14/30

15.10.2018

31.12.2024

Sprememba

U34330-140/14/33

3.12.2018

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-140/14/49

11.12.2019

31.12.2024

Razširitev uporabe

U34330-140/14/50

11.3.2020

31.12.2024

Sprememba

U34330-140/14/57

7.1.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-140/14/77

23.11.2022

31.12.2024


| |