Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

OVITEX

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

parafinsko olje

81,7

38081090

8042-47-5FRAC: N/NC

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

AKARICID, INSEKTICID

Proizvajalec:

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2023

 

Uporaba na:

NNNOG: (lupinasto sadje); 1CIDG: agrumi (Citrus L.); ATICH: aktinidija (Actinidia chinesis (PLANCH.)); VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); VACMA: ameriška brusnica (Vaccinum macrocarpon); 1SAMG: bezeg (Sambucus L.); YPFLG: gozdne drevesnice (gozdne drevesnice); DOSKA: kaki (Diospyros kaki L.); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); NNNOS: koščičasto sadno drevje (koščičarji); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); 1MORG: murva (Morus L.); FIUCA: navadni smokvovec (Ficus carica L.); ROSCN: navadni šipek (Rosa canina L.); NNNZG: okrasne grmovnice (okrasne rastline - trajnice, grmovnice in lesnate rastline); OLVEU: oljka (Olea L.); NNNOK: pečkato sadno drevje (pečkarji); 1RIBG: ribez (Ribes L.); 1RUBG: robide (Rubus L.); NIOTA: tobak (Nicotiana L.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

1COCCF: kaparji (Coccoidae); 1APHIF: listne uši (Aphididae); PSYLPI: navadna hruševa bolšica (Cacopsylla pyri (LINNAEUS, 1758)); 1ACARO: pršice (Acaridae); METTUL: rdeča sadna pršica (Panonychus ulmi (KOCH, 1836))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P331: NE izzvati bruhanja. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: karenca ni potrebna, agrumi: karenca ni potrebna, aktinidija: karenca ni potrebna, ameriška borovnica: karenca ni potrebna, ameriška brusnica: karenca ni potrebna, bezeg: karenca ni potrebna, gozdne drevesnice: karenca ni potrebna, kaki: karenca ni potrebna, kosmulja: karenca ni potrebna, koščičasto sadno drevje: karenca ni potrebna, krompir: karenca ni potrebna, malina: karenca ni potrebna, murva: karenca ni potrebna, navadni smokvovec: karenca ni potrebna, navadni šipek: karenca ni potrebna, okrasne grmovnice: karenca ni potrebna, oljka: karenca ni potrebna, pečkato sadno drevje: karenca ni potrebna, ribez: karenca ni potrebna, robide: karenca ni potrebna, tobak: karenca ni potrebna, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: karenca ni potrebna, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-273/14/7

16.10.2017

31.12.2023

Sprememba

U34330-8/19/2

30.1.2019

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-273/14/13

2.12.2020

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/23

25.11.2021

31.12.2023


| |