Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BADGE WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

baker v obliki bakrovega hidroksida

24,4

38082010

20427-59-2FRAC: M/M01

baker v obliki bakrovega oksiklorida

24,5

38082010

1332-40-7FRAC: M/M01

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID, BAKTERICID

Proizvajalec:

Gowan Crop Protection Limited

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); NNNOS: koščičarji (koščičarji); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); NNNOK: pečkarji (pečkarji); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

ERWISP: (Erwinia spp.); PSDMSX: bakterijski ožig (Pseudomonas syringae); GLOESP: grenke gnilobe sadja (Gloeosporium SACC.); PSPEHU: hmeljna peronospora (Pseudoperonospora humuli (MIYABE & TAKAH.) G.W.WILS.); PHYTIN: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY); STIGCA: listna luknjičavost koščičarjev (Wilsonomyces carpophilus (Léveillé) Adaskaveg, Ogawa & Butler); 1CERCG: pegavosti iz rodu Cercospora (Cercospora FRESEN); PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.); 1PEROF: plesni (Peronosporaceae); UREDAA: rje (Uredinales); TAPHPR: rožičavost češpelj (Taphrina pruni); MONISP: sadne gnilobe, monilije (Monilinia HONEY)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

hmelj: 14 dni, koščičarji: zagotovljena s časom uporabe, krompir: 7 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, pečkarji: zagotovljena s časom uporabe, trta (za namizno in vinsko grozdje): 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-91/14/5

16.10.2017

31.12.2024

Sprememba

U34330-91/14/11

22.12.2017

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-91/14/13

29.1.2019

31.12.2024

Sprememba

U34330-91/14/22

4.11.2019

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-91/14/26

16.12.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-91/14/38

23.11.2022

31.12.2024

Sprememba

U34330-78/14/29

6.4.2023

31.12.2024


| |