Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CUPRABLAU Z ULTRA WP

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

baker v obliki bakrovega oksiklorida

35

38082010

1332-40-7

 

Formulacija:

močljivi prašek (WP)

Skupina nevarnosti:

Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID, BAKTERICID

Proizvajalec:

Zastopnik, distributer:

CINKARNA CELJE, D.D.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2019

Zaloge v uporabi do:

30.6.2021

Zaloge v prodaji do:

30.6.2020

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); CYLAV: navadna leska (Corylus avellana L.); PHSVX: navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); IUGRE: navadni oreh (Juglans regia L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); OLVEU: oljka (Olea L.); NNNOK: pečkato sadno drevje (pečkarji); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

XANTCY: bakterijski ožig leske (Xanthomonas arboricola pv. corylina (MILLER ET AL.) VAUTERIN ET AL.); TAPHDE: breskova kodravost (Taphrina deformans (BERK.) TUL.); PHOPVI: črna pegavost vinske trte (Phomopsis viticola (SACCARDO) SACCARDO); PEROVI: grahova plesen (Peronospora viciae (Berk.) Casp. f.sp.pisi (Syd.) Boer. & Verh.); CYCLOL: oljkova kozavost (Cycloconium oleaginum CAST.); CERCCL: oljkova siva pegavost (Mycocentrospora cladosporioides (SACC.) P.COSTA ex DEIGHTON); XANTJU: orehova (lešnikova) pegavost (Xanthomonas arboricola pv. juglandis (PIERCE) VAUTERIN ET AL.); PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.); YWUND: razkuževanje ran (razkuževanje ran); PSPZTR: rdeči listni ožig vinske trte (Pseudopeziza tracheiphila MÜLLER-THURGAU); VENUSP: škrlup (Venturia DE NOTARIS)

Opozorila in obvestila:

R20: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; R41: Nevarnost hudih poškodb oči.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: zagotovljena s časom uporabe, navadna leska: zagotovljena s časom uporabe, navadni fižol: 3 dni, navadni grah: 3 dni, navadni oreh: zagotovljena s časom uporabe, nektarina: zagotovljena s časom uporabe, oljka: 14 dni, pečkato sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 21 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-278/00

3.7.2001

3.11.2013

Sprememba

327-02-278/00/3

16.3.2004

3.11.2013

Sprememba

327-02-278/00/7

27.11.2009

3.11.2013

Začasno podaljšanje

327-02-278/00/9

24.5.2011

3.11.2013

Podaljšanje

327-02-278/00/13

4.11.2013

31.12.2019

Sprememba

U34330-141/14/2

18.9.2014

31.12.2019

Sprememba

U34330-141/14/5

24.5.2016

31.12.2019

Podaljšanje

U34330-141/14/9

9.11.2017

31.12.2019

Podaljšanje

U34330-141/14/11

15.10.2018

31.12.2019

Prenehanje dovoljenja

U34330-141/14/16

19.6.2019

31.12.2019


| |