Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

PROXANIL 450 SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

cimoksanil

5

38082080

57966-95-7FRAC: U/27

propamokarb hidroklorid

40

38082030

25606-41-1FRAC: F/28

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Arysta LifeSciences Benelux SRL

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.)

Uporaba proti:

PHYTIN: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H290: Lahko je jedko za kovine. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H361fd: Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

krompir: 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-11/17/5

5.12.2017

31.7.2024

Sprememba

U34330-11/17/9

22.2.2018

31.7.2024

Podaljšanje

U34330-11/17/10

12.6.2019

31.7.2024

Sprememba

U34330-11/17/14

21.12.2020

31.7.2024

Podaljšanje

U34330-11/17/19

15.7.2022

31.7.2024

Sprememba

U34330-151/15/7

18.5.2023

31.7.2024


| |