Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

EFICA 960 EC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

S-metolaklor

96

38083015

87392-12-9HRAC: 15

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana, SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2023

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); SORVU: sirek (za zrnje in silažo) (Sorghum bicolor (L.) Moench); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.); GLXMA: soja (za seme za olje/prehrano) (Glycine max (L.) MERR.); HELAN: sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.)

Uporaba proti:

SORHA: divji sirek (Sorghum halepense PERSOON); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); PANDI: golo proso (Panicum dichotomiflorum (L.) MICHX.); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); DIGIS: mala srakonja (Digitaria ischaemum); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); POROL: navadni tolščak (Portulaca oleracea L.); 1CYPG: ostrice (Cyperus L.); SETPF: sivozeleni muhvič (Setaria pallidefusca); 1AMAG: ščir (Amaranthus L.); SETVE: vretenčasti muhvič (Setaria verticillata); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (L.) P.BEAUV.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za silažo): 91 dni, koruza (za zrnje): zagotovljena s časom uporabe, sirek (za silažo): 91 dni, sirek (za zrnje): zagotovljena s časom uporabe, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe, soja (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, sončnica (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-78/17/3

19.12.2017

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/3

6.6.2019

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/7

7.7.2021

31.7.2023


| |