Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MIRADOR 250 SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

azoksistrobin

25

38082080

131860-33-8FRAC: C/11

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana, SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2025

 

Uporaba na:

VICFX: bob (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Vicia faba L.); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); 1CUCF: bučevke (z neužitno lupino) (Cucurbitaceae); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ALLCE: čebula (za spomladansko čebulo) (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); ALLSC: drobnjak (Allium schoenoprasum L.); CICEL: endivija (Cichorium endivia L.); PHSVX: fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Phaseolus vulgaris L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); PIBSX: grah (za suho zrnje, za krmo) (Pisum sativum L.); PIBSX: grah (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Pisum sativum L.); HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); ARWLA: hren (Armoracia rusticana Gärtner, Meyer & Scherbius); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); BRSPK: kitajski kapus (Brassica rapa subsp. pekinensis (Loureiro) Hanelt); BRSOG: kolerabica (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.); DAUCA: korenje (Daucus carota subsp. sativus (Hoffmann) Arcangeli); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa Helm); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CUMSA: kumara (za solato in za vlaganje) (Cucumis sativus L.); BRSOA: listni ohrovt (Brassica oleracea var. viridis); NNNVL: mladi listi ter poganjki vrtnin (mladi listi ter poganjki vrtnin); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda L.); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); PARCR: peteršilj (za koren) (Petroselinum crispum (Miller) Fuss); ALLPO: por (Allium porrum L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); CICIF: radič (listni, glavnati, štrucar) (Cichorium intybus L. var. foliosum HEGI); CICIN: radič (siljen, witloof) (Cichorium intybus L. var. foliosum HEGI); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); RAPSN: redkev, črna (Raphanus sativus L. var. niger (MILL.) PERS.); RAPSR: redkev, vrtna (Raphanus sativus L.); ERUVE: rukola (rukvica) (Eruca vesicaria subsp. sativa (Miller) Thellung); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus subsp. rapifera Metzger); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); ALLAS: šalotka (Allium ascalonicum L.); ASPOF: špargelj (Asparagus officinalis L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.); LUPAL: volčji bob, beli (jari+ozimni) (Lupinus albus L.); APUGR: zelena, gomoljna (Apium graveolens var. rapaceum (Miller) Poiret); APUGD: zelena, stebelna (Apium graveolens var. dulce (Miller) de Candolle); 3HERC: zelišča in užitni cvetovi (Zelišča in užitni cvetovi)

Uporaba proti:

SCLESC: bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY); RHIZSO: bela noga krompirja (Rhizoctonia solani KÜHN); ALBUCA: bela rja križnic (Albugo canidida); PUCCAS: beluševa rja (Puccinia asparagi DE CANDOLLE); CLADAC: čebulna črnoba (Cladosporium allii-cepae (RANOJEVIĆ) M.B.ELLIS); PERODE: čebulna plesen (Peronospora destructor (BERK.) CASP. in BERK.); PUCCAL: česnova rja (Puccinia allii (DE CANDOLLE) RUDOLPH); ALTEBA: črna listna pegavost kapusnic (Alternaria brassicae (BERKELEY) SACCARDO); ALTESO: črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); ASCOPI: grahova pegavost (Ascochyta pisi); MYCOPI: grahova pegavost in nožne bolezni (Mycosphaerella pinodes (Berk. & Bloxam) Vestergr./Stone); ERYSPI: grahova pepelovka (Erysiphe pisi (DC.) ST.-AMAN); PEROVI: grahova plesen (Peronospora viciae (Berk.) Casp. f.sp.pisi (Syd.) Boer. & Verh.); UROMPS: grahova rja (Uromyces pisi); PSPEHU: hmeljna peronospora (Pseudoperonospora humuli (MIYABE & TAKAH.) G.W.WILS.); PODOAP: jagodna pepelovka (Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu); RHYNSE: ječmenov listni ožig (Rhynchosporium secalis (OUDEM.) J.J.DAVIS); PEROPA: kapusna plesen (Hyaloperonospora parasitica (PERS.) FR.); ALTEDA: korenjev listni ožig (Alternaria dauci (KUEHN) GROVES & SKOLKO); PHYTIN: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY); PSPECU: kumarna plesen (Pseudoperonospora cubensis (BERK. & M.A.CURTIS) ROSTOVZEV); SEPTAP: listna pegavost zelene (Septoria apiicola SPEG.); 1MYCOG: listne pegavosti iz rodu Mycosphaerella (Mycosphaerella JOHANSON); MYCOBR: obročkasta pegavost kapusnic (Mycosphaerella brassicicola); PHYTPO: papirnata bolezen listja pora in čebule (Phytophthora porri FOISTER); 1CERCG: pegavosti iz rodu Cercospora (Cercospora FRESEN); PODOFU: pepelovka bučnic (Podosphaera fusca); ERYSHE: pepelovka kobulnic (Erysiphe heraclei DC. ex ST.-AMAN); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); 1SPHRG: pepelovke iz rodu Sphaerotheca (Sphaerotheca LEV.); 1PEROF: plesni (Peronosporaceae); ALTEPO: porova škrlatna pegavost (Alternaria porri (ELLIS) CIF.); ALTERP: redkvina pegavost (Alternaria raphani Groves & Skolko); PLEOAL: rjava hruševa (beluševa) pegavost (Stemphylium vesicarium (WALLR.) SIMMONS); COLLCC: rjava koreninska gniloba in antrakoza paradižnika (Colletotrichum coccodes (WALLR.) S.J.HUGHES); LEPTNO: rjavenje pšeničnih plev (Parastagonospora nodorum (Berkeley) Quaedvlieg, Verkley & Crous); UREDAA: rje (Uredinales); 1PUCCG: rje iz rodu Puccinia (Puccinia PERSOON); 1UROMG: rje iz rodu Uromyces (Uromyces LINK.); PHOMEX: siva pegavost hmelja (Phoma exigua); CERCCA: siva pegavost korenjevega lista (Cercospora carotae (PASS.) SOLHEIM); 1BOTRG: sive plesni (Botrytis MICHELI); BREMLA: solatna plesen (Bremia lactucae REGEL); LEPTMA: suha trohnoba zelja (Plenodomus lingam); ERYSCI: tobakova pepelasta plesen (Erysiphe cichoracearum DC. ex MERAT)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bob (za sveže in suho zrnje ter stročje): 14 dni, brokoli: 14 dni, brstični ohrovt: 14 dni, bučevke (z neužitno lupino): 3 dni, bučka: 3 dni, cvetača: 14 dni, čebula (za čebulo): 14 dni, čebula (za spomladansko čebulo): 7 dni, česen: 14 dni, drobnjak: 14 dni, endivija: 14 dni, fižol (za stročje): 7 dni, fižol (za sveže in suho zrnje): 14 dni, glavnato zelje: 14 dni, grah (za stročje): 14 dni, grah (za suho zrnje, za krmo): 35 dni, grah (za sveže in suho zrnje): 35 dni, hmelj: 28 dni, hren: 14 dni, jagoda: 3 dni, jajčevec: 3 dni, ječmen (jari+ozimni): 35 dni, kitajski kapus: 14 dni, kolerabica: 14 dni, korenje: 14 dni, krmna pesa: 14 dni, krompir: 7 dni, kumara (za solato in za vlaganje): 3 dni, listni ohrovt: 14 dni, mladi listi ter poganjki vrtnin: 14 dni, ohrovt, glavnati: 14 dni, oljna ogrščica (jari+ozimni): 21 dni, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, pastinak: 14 dni, peteršilj (za koren): 14 dni, por: 21 dni, pšenica (jari+ozimni): 35 dni, radič (listni, glavnati, štrucar): 14 dni, radič (siljen, witloof): 14 dni, rdeča pesa: 14 dni, redkev, črna: 7 dni, redkev, vrtna: 7 dni, rukola (rukvica): 14 dni, rumena koleraba: 14 dni, rž (jari+ozimni): 35 dni, solata: 14 dni, šalotka: 14 dni, špargelj: zagotovljena s časom uporabe, tritikala (jari+ozimni): 35 dni, volčji bob, beli (jari+ozimni): 35 dni, zelena, gomoljna: 14 dni, zelena, stebelna: 14 dni, zelišča in užitni cvetovi: 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-89/17/3

19.12.2017

31.12.2025

Podaljšanje

U34330-1/22/37

16.11.2022

31.12.2025


| |