Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MIRADOR 250 SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

azoksistrobin

25

38082080

131860-33-8

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana, SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2022

 

Uporaba na:

(mladi listi ter poganjki vrtnin); LUPAL: beli volčji bob (Lupinus albus L.); APUGV: belušna zelena (Apium graveolens L.); VICFX: bob (Vicia faba L.); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); 1CUCF: bučnice z neužitno lupino (Cucurbitaceae); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis subvar. cultiflora DC.); ALLCE: čebula (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); RAPSN: črna redkev (Raphanus sativus L. var. niger (MILL.) PERS.); ALLSC: drobnjak (Allium schoenoprasum L.); CICEL: endivija (Cichorium endivia L.); PHSVX: fižol za stročje (Phaseolus vulgaris L.); PHSVX: fižol za zrnje (Phaseolus vulgaris L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.); APUGR: gomoljna zelena (Apium graveolens L.); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); BRSPK: kitajski kapus (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.); BRSOG: kolerabica (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.); 1DAUG: korenje (Daucus L.); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba); PIBSX: krmni grah (Pisum sativum (krmni grah)); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CUMSA: kumare za vlaganje (Cucumis sativus L.); CICIF: listnati radič (Cichorium intybus var. foliosum HEGI); BRSOA: listni ohrovt (Brassica oleracea var. viridis); CUMSA: navadna kumara (Cucumis sativus L.); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); HUMLU: navadni hmelj (Humulus lupulus L.); ARWLA: navadni hren (Armoracia lapathifolia GILIB. ex USTERI); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); ASPOF: navadni špargelj (Asparagus officinalis L.); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); ALLPO: por (Allium porrum L.); PARCR: pravi peteršilj (Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill); CICIN: radič, vitlof (Cichorium intybus L. var. foliosum HEGI); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); RAPSR: redkvica (Raphanus sativus L.); ERUVE: rukola (Eruca sativa); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) PETERM./REICHENB); SECCE: rž (Secale cereale L.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); ALLCE: spomladanska čebula (Allium cepa Spring Onion); ALLAS: šalotka (Allium cepa L. var. ascalonicum); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.); 3HERC: zelišča (Zelišča)

Uporaba proti:

SCLESC: bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY); RHIZSO: bela noga krompirja (Rhizoctonia solani KÜHN); ALBUCA: bela rja križnic (Albugo canidida); PUCCAS: beluševa rja (Puccinia asparagi DE CANDOLLE); PLEOAL: beluševa rjava pegavost (Stemphylium vesicarium (WALLR.) SIMMONS); CLADAC: čebulna črnoba (Cladosporium allii-cepae (RANOJEVIĆ) M.B.ELLIS); PERODE: čebulna plesen (Peronospora destructor (BERK.) CASP. in BERK.); PUCCAL: česnova rja (Puccinia allii (DE CANDOLLE) RUDOLPH); ALTEBA: črna listna pegavost kapusnic (Alternaria brassicae (BERKELEY) SACCARDO); ALTESO: črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); ASCOPI: grahova pegavost (Ascochyta pisi); MYCOPI: grahova pegavost in nožne bolezni (Mycosphaerella pinodes (Berk. & Bloxam) Vestergr./Stone); ERYSPI: grahova pepelovka (Erysiphe pisi (DC.) ST.-AMAN); PEROVI: grahova plesen (Peronospora viciae (Berk.) Casp. f.sp.pisi (Syd.) Boer. & Verh.); UROMPS: grahova rja (Uromyces pisi); PSPEHU: hmeljna peronospora (Pseudoperonospora humuli (MIYABE & TAKAH.) G.W.WILS.); PODOAP: jagodna pepelovka (Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu); RHYNSE: ječmenov listni ožig (Rhynchosporium secalis (OUDEM.) J.J.DAVIS); PEROPA: kapusna plesen (Hyaloperonospora parasitica (PERS.) FR.); ALTEDA: korenjev listni ožig (Alternaria dauci (KUEHN) GROVES & SKOLKO); PHYTIN: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY); PSPECU: kumarna plesen (Pseudoperonospora cubensis (BERK. & M.A.CURTIS) ROSTOVZEV); SEPTAP: listna pegavost zelene (Septoria apiicola SPEG.); 1MYCOG: listne pegavosti iz rodu Mycosphaerella (Mycosphaerella JOHANSON); MYCOBR: obročkasta listna pegavost (Mycosphaerella brassicicola); PHYTPO: papirnata bolezen listja pora in čebule (Phytophthora porri FOISTER); 1CERCG: pegavosti iz rodu Cercospora (Cercospora FRESEN); PODOFU: pepelovka bučnic (Podosphaera fusca); ERYSHE: pepelovka kobulnic (Erysiphe heraclei DC. ex ST.-AMAN); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); 1SPHRG: pepelovke iz rodu Sphaerotheca (Sphaerotheca LEV.); 1PEROF: plesni (Peronosporaceae); ALTEPO: porova škrlatna pegavost (Alternaria porri (ELLIS) CIF.); ALTERP: redkvina pegavost (Alternaria raphani Groves & Skolko); COLLCC: rjava koreninska gniloba in antrakoza paradižnika (Colletotrichum coccodes (WALLR.) S.J.HUGHES); LEPTNO: rjavenje pšeničnih plev (Leptosphaeria nodorum E.MÜLLER); UREDAA: rje (Uredinales); 1PUCCG: rje iz rodu Puccinia (Puccinia PERSOON); 1UROMG: rje iz rodu Uromyces (Uromyces LINK.); PHOMEX: siva pegavost hmelja (Phoma exigua); CERCCA: siva pegavost korenjevega lista (Cercospora carotae (PASS.) SOLHEIM); 1BOTRG: sive plesni (Botrytis MICHELI); BREMLA: solatna plesen (Bremia lactucae REGEL); LEPTMA: suha trohnoba zelja (Leptosphaeria maculans (DESMAZIERES) CESATI & DE NOTARIS); ERYSCI: tobakova pepelasta plesen (Erysiphe cichoracearum DC. ex MERAT)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: 14 dni, : 35 dni, beli volčji bob: 35 dni, belušna zelena: 14 dni, brokoli: 14 dni, brstični ohrovt: 14 dni, bučka: 3 dni, bučnice z neužitno lupino: 3 dni, cvetača: 14 dni, čebula: 14 dni, česen: 14 dni, črna redkev: 7 dni, drobnjak: 14 dni, endivija: 14 dni, fižol za stročje: 7 dni, fižol za stročje: 14 dni, glavnato zelje: 14 dni, gomoljna zelena: 14 dni, jagoda: 3 dni, jajčevec: 3 dni, kitajski kapus: 14 dni, kolerabica: 14 dni, korenje: 14 dni, krmna pesa: 14 dni, krmni grah: 35 dni, krompir: 7 dni, kumare za vlaganje: 3 dni, listnati radič: 14 dni, listni ohrovt: 14 dni, navadna kumara: 3 dni, navadna pšenica: 35 dni, navadni hmelj: 28 dni, navadni hren: 14 dni, navadni ječmen: 35 dni, navadni špargelj: zagotovljena s časom uporabe, ohrovt, glavnati: 14 dni, oljna ogrščica: 21 dni, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, pastinak: 14 dni, por: 21 dni, pravi peteršilj: 14 dni, radič, vitlof: 14 dni, rdeča pesa: 14 dni, redkvica: 7 dni, rukola: 14 dni, rumena koleraba: 14 dni, rž: 35 dni, solata: 14 dni, spomladanska čebula: 7 dni, šalotka: 14 dni, tritikala: 35 dni, zelišča: 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-89/17/3

19.12.2017

31.12.2022


| |