Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MAVITA 250 EC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

difenokonazol

25

38082050

11944-68-3

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana, SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2021

 

Uporaba na:

VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); APUGV: belušna zelena (Apium graveolens L.); PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); 1CUCF: bučnice z neužitno lupino (Cucurbitaceae); 1CUCF: bučnice z užitno lupino (Cucurbitaceae); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis subvar. cultiflora DC.); ALLCE: čebula (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); SCVHI: črni koren (Scorzonera hispanica L.); ALLSC: drobnjak (Allium schoenoprasum L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.); APUGR: gomoljna zelena (Apium graveolens L.); MABSD: jablana (Malus domestica); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); BRSPK: kitajski kapus (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); ARWLA: navadni hren (Armoracia lapathifolia GILIB. ex USTERI); ASPOF: navadni špargelj (Asparagus officinalis L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); OLVEU: oljka (Olea L.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); PARCR: pravi peteršilj (Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); 1RUBG: robide (Rubus L.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja); 3HERC: zelišča (Zelišča)

Uporaba proti:

PUCCAS: beluševa rja (Puccinia asparagi DE CANDOLLE); PLEOAL: beluševa rjava pegavost (Stemphylium vesicarium (WALLR.) SIMMONS); SPHRFU: bučna in kumarna pepelovka (Sphaerotheca fuliginea (SCHLECHTEND. ex FR.) POLLACCI/SALM.); MONIVC: cvetna monilija na borovnicah (Monilinia vaccinii-corymbosi (READE) HONEY); TRANPS: češpljeva rja (Tranzschelia pruni-spinosae (PERS. ex PERS.) DIETEL); GUIGBI: črna grozdna gniloba (Guignardia bidwellii (ELLIS) VIALA & RAVAZ); ALTEBA: črna listna pegavost kapusnic (Alternaria brassicae (BERKELEY) SACCARDO); ALTESO: črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); ALTEBI: črnoba kapusnic (Alternaria brassicicola (Schweinitz) Wiltshire); 1PHRAG: glive iz rodu Phragmidium (Phragmidium spp.); COLLSP: glive iz rodu Colletotrichum (Colletotrichum); 1DIDYG: glive iz rodu Didymella (Didymella SACC.); 1PYRPG: glive iz rodu Pyrenopeziza (Pyrenopeziza spp.); VENTPI: hrušev škrlup (Venturia pirina ADERHOLD); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); ALTEDA: korenjev listni ožig (Alternaria dauci (KUEHN) GROVES & SKOLKO); SEPTAP: listna pegavost zelene (Septoria apiicola SPEG.); 1MYCOG: listne pegavosti iz rodu Mycosphaerella (Mycosphaerella JOHANSON); 1SEPTG: listne pegavosti iz rodu Septoria (Septoria FRIES); 1DREPG: listni ožig (Drepanopeziza spp.); UNCINE: oidij vinske trte (Uncinula necator (SCHWEIN.) BURRILL); CYCLOL: oljkova kozavost (Cycloconium oleaginum CAST.); 1CERCG: pegavosti iz rodu Cercospora (Cercospora FRESEN); 1PHYSG: pegavosti iz rodu Phylosticta (Phylosticta PERS.); 1RAMUG: pegavosti iz rodu Ramularia (Ramularia UNGER); ERYSHE: pepelovka kobulnic (Erysiphe heraclei DC. ex ST.-AMAN); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); 1SPHRG: pepelovke iz rodu Sphaerotheca (Sphaerotheca LEV.); CERCBE: pesna listna pegavost (Cercospora beticola SACC.); ERYSBE: pesna pepelasta plesen (Erysiphe betae (VANHA) WELTZIEN); UROMBE: pesna rja (Uromyces betae TUL. ex J.KICKX fil.); ALTEPO: porova škrlatna pegavost (Alternaria porri (ELLIS) CIF.); 1STEMG: rjava pegavost (Stemphylium WALLR. spp.); FULVFU: rjava žametna paradižnikova pegavost (Fulvia fulva (COOKE) CIFERI); UREDAA: rje (Uredinales); 1PUCCG: rje iz rodu Puccinia (Puccinia PERSOON); 1UROMG: rje iz rodu Uromyces (Uromyces LINK.); MONISP: sadne gnilobe, monilije (Monilinia HONEY); LEPTMA: suha trohnoba zelja (Leptosphaeria maculans (DESMAZIERES) CESATI & DE NOTARIS); ERYSCI: tobakova pepelasta plesen (Erysiphe cichoracearum DC. ex MERAT)

Opozorila in obvestila:

EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P331: NE izzvati bruhanja. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ameriška borovnica: zagotovljena s časom uporabe, belušna zelena: 14 dni, breskev: 7 dni, brokoli: 21 dni, brstični ohrovt: 21 dni, bučnice z neužitno lupino: 3 dni, bučnice z užitno lupino: 3 dni, cvetača: 21 dni, čebula: 14 dni, česen: 14 dni, črni koren: 14 dni, drobnjak: 14 dni, glavnato zelje: 21 dni, gomoljna zelena: 14 dni, jablana: 21 dni, jagoda: 3 dni, kitajski kapus: 21 dni, krmna pesa: 28 dni, krompir: 3 dni, malina: 3 dni, marelica: 7 dni, navadna hruška: 21 dni, navadni hren: 14 dni, navadni špargelj: zagotovljena s časom uporabe, nektarina: 7 dni, ohrovt, glavnati: 21 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljka: 30 dni, oljna ogrščica: 3 dni, paradižnik: 7 dni, pastinak: 14 dni, pravi peteršilj: 14 dni, rdeča pesa: 28 dni, robide: 3 dni, sladkorna pesa: 28 dni, sliva: 14 dni, solata: 14 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 21 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 21 dni, zelišča: 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-77/17/2

19.12.2017

31.12.2021

Podaljšanje

U34330-48/19/8

3.10.2019

31.12.2021


| |