Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ATLANTIS STAR

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

jodosulfuron (jodosulfuron-metil natrij)

0,9

38083023

144550-36-7HRAC: 2

mezosulfuron

4,5

38083023

400852-66-6HRAC: 2

tienkarbazon-metil

2,25

38083027

317815-83-1HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

1.7.2024

 

Uporaba na:

TRZAX: pšenica (ozimni) (Triticum aestivum L.); 1TTLG: tritikala (ozimni) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); AVEFA: gluhi oves (Avena fatua (Linnaeus)); 1VERG: jetičniki (Veronica (Linnaeus)); 1MATG: kamilice (Matricaria (Linnaeus)); 1POAG: latovke (Poa (Linnaeus)); 1LOLG: ljulke (Lolium (Linnaeus)); 1LAMG: mrtve koprive (Lamium (Linnaeus)); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (Linnaeus) Villars); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (Linnaeus) Medicus); APESV: navadni srakoperec (Apera spica-venti (Linnaeus) BEAUV.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine (Linnaeus)); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas (Linnaeus)); 1BROG: stoklase (Bromus Scopoli)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H315: Povzroča draženje kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

pšenica (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, tritikala (ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-142/15/9

12.1.2018

1.7.2024

Podaljšanje

U34330-142/15/14

17.6.2020

1.7.2024

Podaljšanje

U34330-142/15/16

20.5.2022

1.7.2024


| |