Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ELATUS PLUS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

benzovindiflupir

10

38083027

1072957-71-1FRAC: C/7

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS05, GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

2.3.2024

 

Uporaba na:

TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); AVESA: navadni oves (Avena sativa L.); TRZSP: pira (sevka) (Triticum spelta L.); SECCE: rž (Secale cereale L.); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

RHYNSE: ječmenov listni ožig (Rhynchosporium secalis (OUDEM.) J.J.DAVIS); PYRNTE: ječmenova mrežasta pegavost (Pyrenophora teres DRECHS.); RAMUCC: ječmenova ramularijska pegavost (Ramularia collo-cygni B. SUTION WALLER); PUCCHD: ječmenova rja (Puccinia hordei G.OTTH Puccinia hordei G.OTTH); 1SEPTG: listne pegavosti iz rodu Septoria (Septoria FRIES); PUCCCO: ovsova rja (Puccinia coronata CORDA f. sp. avenae ERIKSSON); SEPTTR: pšenična listna pegavost (Zymoseptoria tritici); LEPTNO: rjavenje pšeničnih plev (Parastagonospora nodorum (Berkeley) Quaedvlieg, Verkley & Crous); PUCCST: rumena rja (Puccinia striiformis WESTEND.); PUCCRR: ržena rja (Puccinia recondita ROB. ex DESMAZ. f. sp. recondita)

Opozorila in obvestila:

EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

navadna pšenica: 42 dni, navadni ječmen: zagotovljena s časom uporabe, navadni oves: zagotovljena s časom uporabe, pira (sevka): 42 dni, rž: 42 dni, tritikala: 42 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-38/15/4

25.1.2018

2.3.2024

Sprememba

U34330-38/15/11

17.12.2019

2.3.2024


| |