Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MOVENTO SC 100

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

spirotetramat

10

38081090

203313-25-1

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

AKARICID, INSEKTICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2025

 

Uporaba na:

NNNBA: (trsnica, drevesnica, vzgajališče sadik); NNNBA: (matični nasad); (mladi listi ter poganjki vrtnin); VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); 1SAMG: bezeg (Sambucus L.); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis subvar. cultiflora DC.); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); CICEL: endivija (Cichorium endivia L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.); 1HUMG: hmelj (Humulus L.); MABSD: jablana (Malus domestica); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); 1BRSG: kapusnice (Brassica L.); BRSPK: kitajski kapus (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.); BRSOG: kolerabica (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CICIF: listnati radič (Cichorium intybus var. foliosum HEGI); BRSOA: listni ohrovt (Brassica oleracea var. viridis); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); 1RIBG: ribez (Ribes L.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); PRNCE: višnja (Prunus cerasus L.)

Uporaba proti:

QUADPE: ameriški kapar (Diaspidiotus perniciosus (COMSTOCK, 1881)); SCAPLI: ameriški škržatek (Scaphoideus titanus BALL, 1932); 1CCPSG: bolšice (Cacopsylla OSSIANNILSSON, 1970); LECACO: češpljev kapar (Parthenolecanium corni (BUCHE, 1844)); MYZUCE: črna češnjeva uš (Myzus cerasi FABRICIUS, 1775); PHODHU: hmeljeva listna uš (Phorodon humuli (SCHRANK)); 1COCCF: kaparji (Coccoidae); ALEUPR: kapusov ščitkar (Aleyrodes proletella); CONTNA: kapusova hržica (Contarinia nasturtii (KIEFFER, 1888)); ERISLA: krvava uš (Eriosoma lanigerum HAUSMANN, 1802); 1DASYG: listna hržica (Dasineura sp.); 1APHIF: listne uši (Aphididae); 1TARSF: mehkokožne pršice (Tarsonemidae); HYALPR: mokasta češpljeva uš (Hyalopterus pruni); PSEAPE: murvov kapar (Pseudaulacaspis pentagona (TARGIONI-TOZZETTI, 1886)); 1ACARO: pršice (Acaridae); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); ERPHRI: ribezova brstna pršica (Cecidophyopsis ribis Westwood); 1insec: sesajoče žuželke (sesajoče žuželke); PEMPBU: solatne listne uši (Pemphigus bursarius); THRITB: tobakov resar (Thrips tabaci LINDEMAN, 1888); VITEVI: trtna uš (Viteus vitifoliae (FITCH.)); LEPSUL: vejičasti kapar (Lepidosaphes ulmi (LINNAEUS, 1758))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H361fd: Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: 7 dni, : 14 dni, : karenca ni potrebna, ameriška borovnica: 14 dni, bezeg: 14 dni, brokoli: 3 dni, brstični ohrovt: 3 dni, cvetača: 3 dni, češnja: 21 dni, endivija: 7 dni, glavnato zelje: 3 dni, hmelj: 14 dni, jablana: 21 dni, jagoda: zagotovljena s časom uporabe, kapusnice: 3 dni, kitajski kapus: 3 dni, kolerabica: 3 dni, kosmulja: 14 dni, krompir: 14 dni, listnati radič: 7 dni, listni ohrovt: 3 dni, navadna hruška: 21 dni, ohrovt, glavnati: 3 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, ribez: 14 dni, sliva: 21 dni, solata: 7 dni, višnja: 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-104/13/9

23.3.2018

30.4.2025

Sprememba

U34330-104/13/14

15.10.2018

30.4.2025

Sprememba

U34330-104/13/16

23.5.2019

30.4.2025

Sprememba

U34330-104/13/21

13.2.2020

30.4.2025

Sprememba

U34330-104/13/25

20.5.2020

30.4.2025


| |