Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 25.6.2019

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CHALLENGE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

aklonifen

60

38083027

74070-46-5

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2023

 

Uporaba na:

APUGV: belušna zelena (Apium graveolens L.); VICFX: bob (Vicia faba L.); ALLCE: čebula (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); APUGR: gomoljna zelena (Apium graveolens L.); 1DAUG: korenje (Daucus L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); MEDSA: lucerna (Medicago sativa L.); LENCU: navadna leča (Lens culinaris); HELAN: navadna sončnica (Helianthus annuus L.); PHSVX: navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); ALLPO: por (Allium porrum L.); ALLAS: šalotka (Allium cepa L. var. ascalonicum); NIOTA: tobak (Nicotiana L.); HELTU: topinambur (Helianthus tuberosus L.)

Uporaba proti:

ABUTH: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti MED.); CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); POLPE: breskova dresen (Polygonum persicaria L.); 1DIPG: dvoredec (Diplotaxis sp.); MERAN: enoletni golšec (Mercurialis annua L.); AMABL: goli ščir (Amaranthus blitoides); SONAS: hrapava škrbinka (Sonchus asper); KICSP: jajčastolistna lazica (Kickxia spuria); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); KICEL: kopjastolistna lazica (Kickxia elatine); FUMOF: navadna rosnica (Fumaria officinalis L.); POLCO: navadni slakovec (Polygonum convolvulus L.); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); LYCAR: njivska zavratnica (Anchusa arvensis); VERAG: njivski jetičnik (Veronica agrestis L. Veronica agrestis L. Veronica agrestis L. Veronica agrestis L.); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare L.); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); 1VIOG: vijolica (Viola L.); IUNBU: žabje ločje (Juncus bufonius)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H351: Sum povzročitve raka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

belušna zelena: zagotovljena z načinom uporabe, bob: zagotovljena z načinom uporabe, čebula: 90 dni, česen: 90 dni, gomoljna zelena: 90 dni, korenje: 70 dni, krompir: 90 dni, lucerna: zagotovljena z načinom uporabe, navadna leča: 90 dni, navadna sončnica: 90 dni, navadni fižol: 90 dni, navadni grah: 90 dni, pastinak: 90 dni, por: zagotovljena z načinom uporabe, šalotka: 90 dni, tobak: 90 dni, topinambur: 90 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-63/17/5

17.4.2018

31.7.2023

Sprememba

U34330-63/17/11

18.4.2019

31.7.2023


| |