Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

RAPSAN 500 SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

metazaklor

50

38083015

67129-08-2HRAC: 15

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

GLOBACHEM NV

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2024

 

Uporaba na:

BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); BRSPK: kitajski kapus (Brassica rapa subsp. pekinensis (Loureiro) Hanelt); BRSOG: kolerabica (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.); BRSOA: listni ohrovt (Brassica oleracea var. viridis); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda L.); NNNBA: okrasna drevesnica (okrasna drevesnica); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); ALLPO: por (Allium porrum L.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); VERHE: bršljanastolistni jetičnik (Veronica hederifolia); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); GERDI: nacepljenolistna krvomočnica (Geranium dissectum); APHAR: navadna njivka (Aphanes arvensis); FUMOF: navadna rosnica (Fumaria officinalis L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); SENVU: navadni grint (Senecio vulgaris L.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve (Linnaeus) Löve); APESV: navadni srakoperec (Apera spica-venti (L.) BEAUV.); MATIN: nedišeča trirobka (Tripleurospermum inodorum (Linnaeus) Schultz Bipontinus (Linnaeus) Schultz Bipontinus); LAMAM: njivska mrtva kopriva (Lamium amplexicaule L.); ANTAR: njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis L.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); SONAR: njivska škrbinka (Sonchus arvensis L.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); VERAG: njivski jetičnik (Veronica agrestis L. Veronica agrestis L. Veronica agrestis L. Veronica agrestis L.); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); VERAR: poljski jetičnik (Veronica arvensis); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); MATCH: prava kamilica (Matricaria chamomilla L.); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare L.); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.); MATMT: vonjava kamilica (Matricaria matricarioides); DESSO: žabji koprc (Descurainia sophia)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H351: Sum povzročitve raka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

brokoli: 62 dni, brstični ohrovt: zagotovljena s časom uporabe, cvetača: 62 dni, glavnato zelje: zagotovljena s časom uporabe, kitajski kapus: zagotovljena s časom uporabe, kolerabica: zagotovljena s časom uporabe, listni ohrovt: zagotovljena s časom uporabe, ohrovt, glavnati: zagotovljena s časom uporabe, okrasna drevesnica: karenca ni potrebna, oljna ogrščica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, por: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-22/18/2

3.5.2018

31.7.2024

Sprememba

U34330-8/19/6

11.4.2019

31.7.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/18

3.6.2022

31.7.2024


| |