Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 25.6.2019

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BIZON

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

diflufenikan

10

38083015

83164-33-4

florasulam

0,375

38083015

145701-23-1

penoksulam

1,5

38083027

219714-96-2

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Dow AgroSciences GmbH

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2019

 

Uporaba na:

TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); 1SECG: ozimna rž (Secale cereale L.); 1HORG: ozimni ječmen (Hordeum L.); TRZSP: pira (sevka) (Triticum spelta L.); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); CENCY: modri glavinec (Centaurea cyanus L.); 1LAMG: mrtve koprive (Lamium L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); APESV: navadni srakoperec (Apera spica-venti (L.) BEAUV.); RAPRA: njivska redkev (Raphanus raphanistrum L.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

navadna pšenica: zagotovljena s časom uporabe, ozimna rž: zagotovljena s časom uporabe, ozimni ječmen: zagotovljena s časom uporabe, pira (sevka): zagotovljena s časom uporabe, tritikala: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-108/17/5

26.6.2018

31.12.2019


| |