Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

SemiosNET-Codling Moth

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

(E,E)-8,10-dodekadien-1-ol (codlemone)

18,05

38081090

33956-49-9

 

Formulacija:

razpršilec (AE)

Skupina nevarnosti:

GHS02, GHS04, GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FEROMON

Proizvajalec:

SemiosBIO Technologies B.V.

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2023

 

Uporaba na:

NNNOG: (lupinasto sadje); NNNOK: pečkato sadno drevje (pečkarji)

Uporaba proti:

CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H280: Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. ; H315: Povzroča draženje kože. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P403: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: karenca ni potrebna, pečkato sadno drevje: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-94/16/10

6.7.2018

31.8.2023

Podaljšanje

U34330-94/16/16

9.7.2021

31.8.2023


| |