Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

PROPULSE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

fluopiram

12,5

38082080

658066-35-4FRAC: C/7

protiokonazol

12,5

38082050

178928-70-6FRAC: G/3

 

Formulacija:

suspenzoemulzija (SE)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2023

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); GLXMA: soja (za seme za olje/prehrano) (Glycine max (L.) MERR.); HELAN: sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.)

Uporaba proti:

SCLESC: bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY); ALTEBA: črna listna pegavost kapusnic (Alternaria brassicae (BERKELEY) SACCARDO); ALTESO: črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER); LEPTLI: črna pegavost sončnic (Plenodomus lindquistii (Frezzi) Gruyter, Aveskamp & Verkley); DIAPHE: črna pegavost sončničnih stebel (Diaporthe helianthi MUNTANOLA-CVETKOVIC, MIHALJCEVIC & PETROV); ALTEHE: črnorjava pegavost sončnic (Alternaria helianthi (HANSF.) TUBAKI & NISHIHARA); COCHCA: koruzna listna pegavost (Cochliobolus carbonum R.R. NELSON); SETOTU: koruzna progavost (Exserohilum turcicum (Passerini) K.J.Leonard & E.G.Suggs); KABAZE: očesna pegavost koruze (Aureobasidium zeae (Narita & Y.Hiratsuka) Dingley); LEPTMA: suha trohnoba zelja (Plenodomus lingam)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): 42 dni, krompir: 21 dni, oljna ogrščica (jari+ozimni): 56 dni, soja (za seme za olje/prehrano): 28 dni, sončnica (za seme za olje/prehrano): 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-98/17/5

1.8.2018

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/1

4.6.2019

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/6

5.7.2021

31.7.2023

Sprememba

U34330-98/17/24

27.5.2022

31.7.2023


| |