Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ZOXIS 250 SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

azoksistrobin

25

38082080

131860-33-8FRAC: C/11

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Arysta LifeSciences Benelux SRL

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2025

 

Uporaba na:

VICFX: bob (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Vicia faba L.); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ALLCE: čebula (za spomladansko čebulo) (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); PHSVX: fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Phaseolus vulgaris L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); PIBSX: grah (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Pisum sativum L.); ARWLA: hren (Armoracia rusticana Gärtner, Meyer & Scherbius); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); BRSPK: kitajski kapus (Brassica rapa subsp. pekinensis (Loureiro) Hanelt); BRSOG: kolerabica (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.); DAUCA: korenje (Daucus carota subsp. sativus (Hoffmann) Arcangeli); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); PARCR: peteršilj (za koren in listje) (Petroselinum crispum (Miller) Fuss); ALLPO: por (Allium porrum L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); RAPSN: redkev, črna (Raphanus sativus L. var. niger (MILL.) PERS.); RAPSR: redkev, vrtna (Raphanus sativus L.); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); ALLAS: šalotka (Allium ascalonicum L.); ASPOF: špargelj (Asparagus officinalis L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.); APUGR: zelena, gomoljna (Apium graveolens var. rapaceum (Miller) Poiret); APUGD: zelena, stebelna (Apium graveolens var. dulce (Miller) de Candolle); 3HERC: zelišča in užitni cvetovi (Zelišča in užitni cvetovi)

Uporaba proti:

ALBUCA: bela rja križnic (Albugo canidida); PUCCAS: beluševa rja (Puccinia asparagi DE CANDOLLE); PERODE: čebulna plesen (Peronospora destructor (BERK.) CASP. in BERK.); PUCCAL: česnova rja (Puccinia allii (DE CANDOLLE) RUDOLPH); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); ERYSPI: grahova pepelovka (Erysiphe pisi (DC.) ST.-AMAN); UROMPS: grahova rja (Uromyces pisi); RHYNSE: ječmenov listni ožig (Rhynchosporium secalis (OUDEM.) J.J.DAVIS); PYRNTE: ječmenova mrežasta pegavost (Pyrenophora teres DRECHS.); ALTEDA: korenjev listni ožig (Alternaria dauci (KUEHN) GROVES & SKOLKO); SEPTAP: listna pegavost zelene (Septoria apiicola SPEG.); 1SEPTG: listne pegavosti iz rodu Septoria (Septoria FRIES); PHYTPO: papirnata bolezen listja pora in čebule (Phytophthora porri FOISTER); 1CERCG: pegavosti iz rodu Cercospora (Cercospora FRESEN); ERYSHE: pepelovka kobulnic (Erysiphe heraclei DC. ex ST.-AMAN); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); MCRSSP: pepelovke iz rodu Microsphaera (Microsphaera LEVEILLE sp.); 1SPHRG: pepelovke iz rodu Sphaerotheca (Sphaerotheca LEV.); 1PEROF: plesni (Peronosporaceae); ALTEPO: porova škrlatna pegavost (Alternaria porri (ELLIS) CIF.); SEPTTR: pšenična listna pegavost (Zymoseptoria tritici); PLEOAL: rjava hruševa (beluševa) pegavost (Stemphylium vesicarium (WALLR.) SIMMONS); UREDAA: rje (Uredinales); 1MELMG: rje iz rodu Melampsora (Melampsora); 1PUCCG: rje iz rodu Puccinia (Puccinia PERSOON); 1UROMG: rje iz rodu Uromyces (Uromyces LINK.); 1BOTRG: sive plesni (Botrytis MICHELI); BREMLA: solatna plesen (Bremia lactucae REGEL)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bob (za stročje): 7 dni, bob (za suho zrnje): 35 dni, bob (za sveže zrnje): 14 dni, brokoli: 14 dni, brstični ohrovt: 14 dni, cvetača: 14 dni, čebula (za čebulo): 14 dni, čebula (za spomladansko čebulo): 7 dni, česen: 14 dni, fižol (za stročje): 7 dni, fižol (za suho zrnje): 35 dni, fižol (za sveže zrnje): 14 dni, glavnato zelje: 14 dni, grah (za stročje): 7 dni, grah (za suho zrnje): 35 dni, grah (za sveže zrnje): 14 dni, hren: 14 dni, ječmen (jari+ozimni): 35 dni, kitajski kapus: 14 dni, kolerabica: 14 dni, korenje: 14 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, pastinak: 14 dni, peteršilj (za koren in listje): 14 dni, por: 21 dni, pšenica (jari+ozimni): 35 dni, rdeča pesa: 14 dni, redkev, črna: 7 dni, redkev, vrtna: 7 dni, rž (jari+ozimni): 35 dni, solata: 14 dni, šalotka: 14 dni, špargelj: zagotovljena s časom uporabe, tritikala (jari+ozimni): 35 dni, zelena, gomoljna: 14 dni, zelena, stebelna: 14 dni, zelišča in užitni cvetovi: 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-85/15/4

9.8.2018

31.12.2025

Sprememba

U34330-85/15/15

4.3.2022

31.12.2025

Podaljšanje

U34330-85/15/19

16.11.2022

31.12.2025

Sprememba

U34330-151/15/7

18.5.2023

31.12.2025


| |