Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

LONTREL 72SG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

klopiralid

72

38083027

1702-17-6HRAC: 4

 

Formulacija:

vodotopna zrnca, vodotopni kristali (SG)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

CORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2024

 

Uporaba na:

BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa Helm); LIUUT: lan (za seme za olje/prehrano) (Linum usitatissimum L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); AVESA: oves (jari+ozimni) (Avena sativa L.); NNNFW: pašnik (pašnik); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus subsp. rapifera Metzger); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L.); NNNFW: travnik (travnik)

Uporaba proti:

1XANG: bodiči (Xanthium L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); MATIN: nedišeča trirobka (Tripleurospermum inodorum (Linnaeus) Schultz Bipontinus (Linnaeus) Schultz Bipontinus); ANTAR: njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis L.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); 1CIRG: osat (Cirsium MILL); MATCH: prava kamilica (Matricaria chamomilla L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

brokoli: zagotovljena s časom uporabe, brstični ohrovt: zagotovljena s časom uporabe, cvetača: zagotovljena s časom uporabe, glavnato zelje: zagotovljena s časom uporabe, ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, krmna pesa: zagotovljena s časom uporabe, lan (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljna ogrščica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, oves (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pašnik: 7 dni, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, rdeča pesa: zagotovljena s časom uporabe, rumena koleraba: zagotovljena s časom uporabe, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe, strniščna repa: zagotovljena s časom uporabe, travnik: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-56/17/4

4.10.2018

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/9

26.3.2020

30.4.2024

Sprememba

U34330-64/20/10

31.7.2020

30.4.2024

Sprememba

U34330-64/20/20

22.9.2020

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-56/17/15

4.4.2022

30.4.2024


| |