Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

LONTREL 72SG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

klopiralid

72

38083027

1702-17-6

 

Formulacija:

vodotopna zrnca, vodotopni kristali (SG)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

CORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2022

 

Uporaba na:

BRSOK: brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis subvar. cultiflora DC.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.); ZEAMX: koruza (Zea mays L.); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); LIUUT: navadni lan (Linum usitatissimum L.); AVESA: navadni oves (Avena sativa L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); NNNFW: pašnik (pašnik); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) PETERM./REICHENB); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L. subsp. rapa (DC.) METZG.); NNNFW: travnik (travnik)

Uporaba proti:

1XANG: bodiči (Xanthium L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); MATIN: nedišeča trirobka (Matricaria inodora); ANTAR: njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis L.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); 1CIRG: osat (Cirsium MILL); MATCH: prava kamilica (Matricaria chamomilla L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

brokoli: zagotovljena s časom uporabe, brstični ohrovt: zagotovljena s časom uporabe, cvetača: zagotovljena s časom uporabe, glavnato zelje: zagotovljena s časom uporabe, koruza: zagotovljena s časom uporabe, krmna pesa: zagotovljena s časom uporabe, navadna pšenica: zagotovljena s časom uporabe, navadni ječmen: zagotovljena s časom uporabe, navadni lan: zagotovljena s časom uporabe, navadni oves: zagotovljena s časom uporabe, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljna ogrščica: zagotovljena s časom uporabe, pašnik: 7 dni, rdeča pesa: zagotovljena s časom uporabe, rumena koleraba: zagotovljena s časom uporabe, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe, strniščna repa: zagotovljena s časom uporabe, travnik: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-56/17/4

4.10.2018

30.4.2022

Podaljšanje

U34330-1/20/9

26.3.2020

30.4.2022

Sprememba

U34330-64/20/10

31.7.2020

30.4.2022

Sprememba

U343must30-64/20/20

22.9.2020

30.4.2022


| |