Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

KAMBA 480 SL

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

dikamba

48

38083027

1918-00-9HRAC: 4

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

GHARDA Chemicals Limited

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2023

 

Uporaba na:

3STREO: avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste); ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); SORVU: sirek (za zrnje in silažo) (Sorghum bicolor (L.) Moench); YGLES: železniške površine (železniške površine)

Uporaba proti:

1POLG: dresni (Polygonum L.); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); RUMAC: navadna kislica (Rumex acetosa L.); ANGAR: navadna kurja češnjica (Anagallis arvensis L.); CAGSE: navadni plotni slak (Calystegia sepium (L.) R.BR.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); 1AMAG: ščir (Amaranthus L.); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

avtoceste/hitre ceste: karenca ni potrebna, koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, sirek (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, železniške površine: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-88/18/3

21.11.2018

31.12.2023

Sprememba

U34330-88/18/6

23.4.2019

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-88/18/7

26.11.2019

31.12.2023

Sprememba

U34330-88/18/9

24.1.2020

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-88/18/10

25.11.2021

31.12.2023

Sprememba

U34330-88/18/19

25.1.2023

31.12.2023


| |