Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

DECIS 2,5 EC Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

deltametrin

2,5

38081010

52918-63-5IRAC: 3A

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2024

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); YPFLE: gozdni nasad (gozdni nasad); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); CYLAV: leska (Corylus avellana L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); matični vinograd (matični vinograd); matičnjak (matičnjak); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); OLVEU: oljka (Olea europaea L.); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); IUGRE: oreh (Juglans regia L.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); YCERE: strna žita (jari+ozimni) (strna žita); NIOTA: tobak (Nicotiana L.); NNNBA: trsnica (trsnica); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

SCAPLI: ameriški škržatek (Scaphoideus titanus BALL, 1932); ZZYYAZ: drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi); LYMADI: gobar (Lymantria dispar (LINNAEUS, 1758)); x: hrastove listne ose (Apethymus spp.); COENCR: kljunati oljkov rilčkar (Rhodocyrtus cribripennis); PYRUNU: koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)); DIABVI: koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte); POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); 1APHIF: listne uši (Aphididae); CHEIBR: mali zimski pedic (Operophtera brumata (LINNAEUS, 1758)); HALYHA: marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys); DACUOL: oljčna muha (Bactrocera oleae (Gmelin, 1788)); CLYSAM: pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796)); LEMAME: rdeči žitni strgač (Oulema melanopus (L., 1758)); MELIAE: repičar (Brassicogethes aeneus (Fabricius)); MYZUPE: siva breskova uš (Myzus persicae (SULZER, 1776)); 1NOCTF: sovke (Noctuidae (Janusz NOWACKI & Michael FIBIGER)); HIBEDE: velik zimski pedic (Erannis defoliaria (CLERCK, 1759)); TORTVI: zeleni hrastov zavijač (Tortrix viridana LINNAEUS, 1758); EUPRCH: zlatnica (Euproctis chrysorrhoea (LINNAEUS, 1758))

Opozorila in obvestila:

R10: Vnetljivo.; R20: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R38: Draži kožo.; R41: Nevarnost hudih poškodb oči.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.; S37/39: Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 7 dni, češnja: 7 dni, gozdni nasad: zagotovljena z načinom uporabe, hruška: 7 dni, jablana: 7 dni, koruza (za zrnje in silažo): 30 dni, leska: 30 dni, marelica: 7 dni, matični vinograd: 14 dni, matičnjak: karenca ni potrebna, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljka: 7 dni, oljna ogrščica (jari+ozimni): 45 dni, oreh: 30 dni, sliva: 7 dni, strna žita (jari+ozimni): 30 dni, tobak: 7 dni, trsnica: karenca ni potrebna, trta (za namizno in vinsko grozdje): 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-352/01

27.3.2003

30.1.2008

Sprememba

327-02-352/01/3

10.6.2004

30.1.2008

Sprememba

327-02-374/04/3

26.11.2004

30.1.2008

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

327-02-522/05/4

25.5.2006

31.12.2006

Sprememba

327-02-352/01/6

2.6.2006

30.1.2008

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

327-02-522/05/7

30.1.2007

31.10.2007

Podaljšanje

327-02-352/01/18

31.1.2008

31.10.2024

Sprememba

327-02-352/01/23

18.1.2010

31.10.2024

Razširitev uporabe

3433-525/09/4

14.9.2010

31.10.2024

Sprememba

U34330-61/14/3

1.4.2014

31.10.2024

Sprememba

U34330-31/15/3

2.4.2015

31.10.2024

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-31/15/5

23.1.2018

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/9

3.10.2019

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/13

12.10.2021

31.10.2024

Sprememba

U34330-31/15/11

26.1.2022

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/40

9.12.2022

31.10.2024


| |