Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.2.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

KELVIN MAX

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

nikosulfuron

6

38083023

111991-09-4HRAC: 2

 

Formulacija:

oljna disperzija (OD)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

ISK Bioscience Europe N.V.

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album (Linnaeus)); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); POAAN: enoletna latovka (Poa annua (Linnaeus)); 1MATG: kamilice (Matricaria (Linnaeus)); 1SETG: muhviči (Setaria Palisot de Beauvois); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (Linnaeus) P.BEAUV.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (Linnaeus) Villars); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum (Linnaeus)); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus (Linnaeus)); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); LOLPE: trpežna ljuljka (Lolium perenne (Linnaeus))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-81/18/2

29.11.2018

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/15

25.11.2019

31.12.2024

Sprememba

U34330-113/16/12

13.7.2020

31.12.2024

Sprememba

U34330-113/16/15

12.5.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/27

8.12.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/39

9.12.2022

31.12.2024


| |