Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BOUNTY

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

tebukonazol

43

38082050

107534-96-3FRAC: G/3

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Rotam Agrochemical Europe Ltd.

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); LIUUT: lan (za seme za olje/prehrano) (Linum usitatissimum L.); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); BRSRO: oljna repica (jari+ozimni) (Brassica rapa L. subsp. oleifera (DC.) METZG.); AVESA: oves (jari+ozimni) (Avena sativa L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

SCLESC: bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY); 1FUSAG: fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium spp.); RHYNSE: ječmenov listni ožig (Rhynchosporium secalis (OUDEM.) J.J.DAVIS); PUCCHD: ječmenova rja (Puccinia hordei G.OTTH); SEPTTR: pšenična listna pegavost (Zymoseptoria tritici); PUCCRT: pšenična rja (Puccinia recondita ROB. ex DESMAZ. f. sp. tritici (ERIKS.) JOHNSTON); 1PUCCG: rje iz rodu Puccinia (Puccinia PERSOON); PUCCST: rumena rja (Puccinia striiformis WESTEND.); ERYSGR: žitna pepelovka (Blumeria graminis SPEER.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P405: Hraniti zaklenjeno. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): 35 dni, lan (za seme za olje/prehrano): 63 dni, oljna ogrščica (jari+ozimni): 63 dni, oljna repica (jari+ozimni): 63 dni, oves (jari+ozimni): 35 dni, pšenica (jari+ozimni): 35 dni, rž (jari+ozimni): 35 dni, tritikala (jari+ozimni): 35 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-2/18/4

3.12.2018

31.8.2024

Sprememba

U34330-8/19/10

20.5.2019

31.8.2024

Sprememba

U34330-2/18/10

7.11.2018

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-2/18/12

18.8.2020

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-2/18/13

14.7.2022

31.8.2024


| |