Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MAXIM QUATTRO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

azoksistrobin

1,5

38082080

131860-33-8FRAC: C/11

fludioksonil

3,75

38082080

131341-86-1FRAC: E/12

metalaksil-M

2,9

38082080

70630-17-0FRAC: A/4

tiabendazol

30

38082040

148-79-8FRAC: B/1

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija za tretiranje semena (FS)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2023

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

1FUSAG: fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium spp.); 1PYTHG: glive iz rodu Pythium (Pythium PRINGSHEIM); RHIZSP: koreninska gniloba (Rhizoctonia DI. spp.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 5: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba sredstvo / tretirano seme popolnoma vdelati v tla; tudi na koncih vrst.; SPe 6: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-219/14/4

3.12.2018

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/3

6.6.2019

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/8

3.10.2019

31.10.2023

Sprememba

U34330-219/14/17

31.5.2021

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-219/14/20

24.10.2022

31.10.2023

Prenehanje dovoljenja

U34330-219/14/25

12.5.2023

31.10.2023


| |