Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BONACA

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

fluroksipir

25

38083027

69377-81-7HRAC: 4

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

GALENIKA FITOFARMACIJA A.D.

Zastopnik, distributer:

GALENIKA-FITOFARMACIJA D.O.O., SEMENARNA LJUBLJANA, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2025

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (ozimni) (Hordeum vulgare L.); TRZAX: pšenica (ozimni) (Triticum aestivum L.)

Uporaba proti:

VERHE: bršljanastolistni jetičnik (Veronica hederifolia); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH071: Jedko za dihalne poti.; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. ; H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P303+P361+P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P331: NE izzvati bruhanja. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-4/18/8

19.12.2018

31.12.2025

Sprememba

U34330-4/18/23

22.3.2021

31.12.2025

Sprememba

U34330-4/18/29

2.11.2021

31.12.2025

Podaljšanje

U34330-4/18/35

15.11.2022

31.12.2025


| |