Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 7.8.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BIOTIP SULFO 800 SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

žveplo

80

38082015

7704-34-9FRAC: M/M02

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna

Zastopnik, distributer:

BIOTEH D.O.O., BIOTEH D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2022

 

Uporaba na:

NNNBA: (drevesnica); VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); VICFX: bob (Vicia faba L.); PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); CUUPE: buča (Cucurbita pepo L.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.); MABSD: jablana (Malus domestica); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); NNNOB: Jagodičevje (Jagodičevje); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); DAUCA: korenje (Daucus carota L.); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); 1CUMG: kumare (Cucumis); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); CUUPO: navadna buča, oljna (Cucurbita pepo L. var. oleifera PIETSCH); CITLA: navadna lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); PARCR: pravi peteršilj (Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill); 1RIBG: ribez (Ribes L.); 1RUBG: robide (Rubus L.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja); 1ROSG: vrtnice (Rosa L.); 3HERC: zelišča (Zelišča)

Uporaba proti:

SPHRMU: ameriška kosmuljeva pepelovka (Sphaerotheca mors-uvae (SCHW.) BERK. & CURT.); SPHRPA: breskova pepelovka (Sphaerotheca pannosa (WALLR. ex FR.) LEV. var. persicae WORONICHIN); ERYSPI: grahova pepelovka (Erysiphe pisi (DC.) ST.-AMAN); PODOLE: jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON); PODOAP: jagodna pepelovka (Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu); UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz); ERYSHE: pepelovka kobulnic (Erysiphe heraclei DC. ex ST.-AMAN); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); 1SPHRG: pepelovke iz rodu Sphaerotheca (Sphaerotheca LEV.); SPHRPA: šipkova pepelovka (Podosphaera pannosa (Wallroth) de Bary); ERYSCI: tobakova pepelasta plesen (Erysiphe cichoracearum DC. ex MERAT)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P281: Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. ; P309+P311: PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: karenca ni potrebna, ameriška borovnica: 7 dni, bob: 7 dni, breskev: 7 dni, buča: 3 dni, bučka: 3 dni, jablana: 7 dni, jagoda: 7 dni, Jagodičevje: 7 dni, jajčevec: 3 dni, korenje: 7 dni, kosmulja: 7 dni, kumare: 3 dni, malina: 7 dni, marelica: 14 dni, navadna buča, oljna: 3 dni, navadna lubenica: 3 dni, navadni grah: 7 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, paradižnik: 3 dni, pravi peteršilj: 7 dni, ribez: 7 dni, robide: 7 dni, sliva: 14 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 28 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 28 dni, vrtnice: karenca ni potrebna, zelišča: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-29/18/10

18.1.2019

31.12.2022

Podaljšanje

U34330-1/20/34

18.12.2020

31.12.2022

Sprememba

U34330-29/18/19

15.1.2021

31.12.2022


| |