Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

FLAME

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

tribenuron-metil

50

38083023

101200-48-0HRAC: 2

 

Formulacija:

vodotopna zrnca, vodotopni kristali (SG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

ALBAUGH TKI D.O.O.

Zastopnik, distributer:

ALBAUGH TKI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.6.2024

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); TRZAX: pšenica (ozimni) (Triticum aestivum L.)

Uporaba proti:

STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); ARBTH: navadni repnjakovec (Arabidopsis thaliana (Linnaeus) Heynhold); MATIN: nedišeča trirobka (Tripleurospermum inodorum (Linnaeus) Schultz Bipontinus); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus L. subsp. Napus); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-43/18/3

28.1.2019

30.6.2024

Podaljšanje

U34330-43/18/12

8.1.2020

30.6.2024

Podaljšanje

U34330-43/18/15

19.5.2022

30.6.2024


| |