Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MAGMA TRIPLE WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

cimoksanil

4

38082080

57966-95-7FRAC: U/27

folpet

25

38082080

133-07-3FRAC: M/M04

fosetil-Al

50

38082080

39148-24-8FRAC: P/P07 (33)

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2024

 

Uporaba na:

VITVI: trta (za vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H351: Sum povzročitve raka.; H361fd: Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

trta (za vinsko grozdje): 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-154/15/7

11.2.2019

30.4.2024

Sprememba

U34330-154/15/14

15.11.2019

30.4.2024

Sprememba

U34330-154/15/19

13.3.2020

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-154/15/20

26.3.2020

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-154/15/24

7.4.2022

30.4.2024


| |