Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BELKAR

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

halauksifen-metil

1

38083027

943831-98-9HRAC: 4

pikloram

4,8

38083027

1918-02-1HRAC: 4

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

CORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

BRSNN: oljna ogrščica (ozimni) (Brassica napus L.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); LAMAL: bela mrtva kopriva (Lamium album Linnaeus); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); CENCY: modri glavinec (Centaurea cyanus L.); FUMOF: navadna rosnica (Fumaria officinalis L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); MATIN: nedišeča trirobka (Tripleurospermum inodorum (Linnaeus) Schultz Bipontinus); LAMAM: njivska mrtva kopriva (Lamium amplexicaule L.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); VERAR: poljski jetičnik (Veronica arvensis); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); MATCH: prava kamilica (Matricaria chamomilla L.); GERPU: pritlična krvomočnica (Geranium pusillum); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.); DESSO: žabji koprc (Descurainia sophia)

Opozorila in obvestila:

EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

oljna ogrščica (ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-41/17/3

18.2.2019

31.12.2024

Sprememba

U34330-64/20/20

22.9.2020

31.12.2024

Sprememba

U34330-41/17/11

23.9.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-41/17/12

4.12.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-41/17/15

15.11.2022

31.12.2024


| |