Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

DUPLOSAN KV 600

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

mekoprop - P (MCPP-P)

60

38083011

16484-77-8HRAC: 4

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

GHS05, GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

CINKARNA CELJE, D.D.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.1.2024

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); AVESA: oves (jari) (Avena sativa L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (ozimni) (Secale cereale L.); 1TTLG: tritikala (ozimni) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); MERAN: enoletni golšec (Mercurialis annua L.); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); RUMCR: kodrastolistna kislica (Rumex crispus L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); SENVU: navadni grint (Senecio vulgaris L.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve (Linnaeus) Löve); AETCY: navadni steničjak (Aethusa cynapium); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); SONAR: njivska škrbinka (Sonchus arvensis L.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus L. subsp. Napus); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H315: Povzroča draženje kože. ; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, oves (jari): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, rž (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, tritikala (ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-60/18/3

5.7.2019

31.1.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/3

23.1.2020

31.1.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/1

17.1.2022

31.1.2024


| |