Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

KINTO PLUS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

fludioksonil

3,33

38082080

131341-86-1FRAC: E/12

fluksapiroksad

3,33

38082080

907204-31-3FRAC: C/7

tritikonazol

3,33

38082050

131983-72-7FRAC: G/3

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija za tretiranje semena (FS)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2023

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); AVESA: oves (jari+ozimni) (Avena sativa L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

1FUSAG: fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium spp.); USTINH: ječmenova gola snet (Ustilago segetum var nuda Jensen); USTINH: ječmenova pokrita snet (Ustilago segetum var. hordei (Persoon) Rabenhorst); PYRNGR: ječmenova progavost (Pyrenophora graminea ITO & KURIBAYASHI); USTIAV: ovsena prašnata snet (Ustilago avenae (PERS.) ROSTR.); USTINT: prašnata pšenična snet (Ustilago segetum var. tritici Jensen); TILLCA: pšenična trda snet (Tilletia tritici (BJERK.) WOLFF); UROCOC: ržena bilna snet (Urocystis occulta (WALLR.) RABENH. ex FUCKEL); MONGNI: snežna plesen (Monographella nivalis (Schaffnit) E.Müller); TYPHIN: snežni ožig (Typhula incarnata LASCH ex FR.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H315: Povzroča draženje kože. ; H362: Lahko škoduje dojenim otrokom. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P263: Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 5: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba sredstvo / tretirano seme popolnoma vdelati v tla; tudi na koncih vrst.; SPe 6: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, oves (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, rž (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, tritikala (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-50/16/5

31.7.2019

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/13

18.10.2019

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-1/20/6

26.3.2020

31.10.2023

Sprememba

U34330-137/13/25

10.11.2021

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-50/16/12

4.4.2022

31.10.2023

Prenehanje dovoljenja

U34330-50/16/16

9.5.2023

31.10.2023


| |