Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

TREPACH

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

kvizalofop-p-etil

5

38083027

100646-51-3HRAC: 1

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

AGRIA S.A.

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.11.2024

 

Uporaba na:

BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.)

Uporaba proti:

AVEFA: gluhi oves (Avena fatua L.); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould)

Opozorila in obvestila:

EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H315: Povzroča draženje kože. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. ; H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P331: NE izzvati bruhanja. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P403+P233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

sladkorna pesa: 110 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-65/18/5

31.7.2019

30.11.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/26

3.12.2021

30.11.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/45

12.12.2022

30.11.2024


| |