Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

FUSILADE MAX

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

fluazifop-p-butil

12,5

38083027

79241-46-6HRAC: 1

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

NNNOG: (lupinasto sadje); APUGV: belušna zelena (Apium graveolens L.); VICFX: bob (Vicia faba L.); ALLCE: čebula (Allium cepa L.); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); APUGR: gomoljna zelena (Apium graveolens L.); YPFLE: gozdni nasad (gozdni nasad); 1DAUG: korenje (Daucus L.); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); LUPSS: lupina (Lupinus sp.); FAGES: navadna ajda (Fagopyrum esculentum); CUUPO: navadna buča, oljna (Cucurbita pepo L. var. oleifera PIETSCH); HELAN: navadna sončnica (Helianthus annuus L.); PHSVX: navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); NNNOK: pečkato sadno drevje (pečkarji); ALLPO: por (Allium porrum L.); PARCR: pravi peteršilj (Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); ALLCE: spomladanska čebula (Allium cepa Spring Onion); ALLAS: šalotka (Allium cepa L. var. ascalonicum); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja); PIMAN: vrtni janež (Pimpinella anisum L.)

Uporaba proti:

SORHA: divji sirek (Sorghum halepense PERSOON); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); 1LOLG: ljulke (Lolium L.); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); CYNDA: prstasti pesjak (Cynodon dactylon (L.) PERS.); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: 21 dni, belušna zelena: 49 dni, bob: 90 dni, čebula: 28 dni, češnja: 28 dni, gomoljna zelena: 49 dni, gozdni nasad: karenca ni potrebna, korenje: 49 dni, krmna pesa: 56 dni, krompir: 90 dni, lupina: 90 dni, navadna ajda: zagotovljena s časom uporabe, navadna buča, oljna: zagotovljena s časom uporabe, navadna sončnica: 90 dni, navadni fižol: 28 dni, navadni grah: 28 dni, oljna ogrščica: 90 dni, pastinak: 49 dni, pečkato sadno drevje: 28 dni, por: 42 dni, pravi peteršilj: 42 dni, rdeča pesa: 49 dni, sladkorna pesa: 56 dni, sliva: 28 dni, spomladanska čebula: 42 dni, šalotka: 28 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 28 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 28 dni, vrtni janež: 49 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-56/14/6

21.10.2019

31.12.2024

Razširitev uporabe

U34330-56/14/15

29.1.2021

31.12.2024


| |