Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

FUSILADE MAX

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

fluazifop-p-butil

12,5

38083027

79241-46-6HRAC: 1

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

FAGES: ajda (Fagopyrum esculentum MOENCH); 3STREO: avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste); VICFX: bob (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Vicia faba L.); CUUPO: buča, oljna (za seme za olje/prehrano) (Cucurbita pepo L. var. styriaca Grebenshchikov); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ALLCE: čebula (za spomladansko čebulo) (Allium cepa L.); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); PHSVX: fižol (za suho zrnje in stročje) (Phaseolus vulgaris L.); YPFLE: gozdni nasad (gozdni nasad); PIBSX: grah (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Pisum sativum L.); DAUCA: korenje (Daucus carota subsp. sativus (Hoffmann) Arcangeli); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa Helm); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); NNNOG: lupinarji (lupinarji); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); NNNOK: pečkarji (pečkarji); PARCR: peteršilj (za koren in listje) (Petroselinum crispum (Miller) Fuss); ALLPO: por (Allium porrum L.); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); HELAN: sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.); ALLAS: šalotka (Allium ascalonicum L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); LUPSS: volčji bob (lupina) (Lupinus sp.); PIMAN: vrtni janež (Pimpinella anisum L.); APUGR: zelena, gomoljna (Apium graveolens var. rapaceum (Miller) Poiret); APUGD: zelena, stebelna (Apium graveolens var. dulce (Miller) de Candolle); YGLES: železniške površine (železniške površine)

Uporaba proti:

SORHA: divji sirek (Sorghum halepense PERSOON); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); 1LOLG: ljulke (Lolium L.); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); CYNDA: prstasti pesjak (Cynodon dactylon (L.) PERS.); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ajda: zagotovljena s časom uporabe, avtoceste/hitre ceste: karenca ni potrebna, bob (za sveže in suho zrnje ter stročje): 90 dni, buča, oljna (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, čebula (za čebulo): 28 dni, čebula (za spomladansko čebulo): 42 dni, češnja: 28 dni, fižol (za suho zrnje in stročje): 28 dni, gozdni nasad: karenca ni potrebna, grah (za sveže in suho zrnje ter stročje): 28 dni, korenje: 49 dni, krmna pesa: 56 dni, krompir: 90 dni, lupinarji: 21 dni, oljna ogrščica (jari+ozimni): 90 dni, pastinak: 49 dni, pečkarji: 28 dni, peteršilj (za koren in listje): 42 dni, por: 42 dni, rdeča pesa: 49 dni, sladkorna pesa: 56 dni, sliva: 28 dni, sončnica (za seme za olje/prehrano): 90 dni, šalotka: 28 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 28 dni, volčji bob (lupina): 90 dni, vrtni janež: 49 dni, zelena, gomoljna: 49 dni, zelena, stebelna: 49 dni, železniške površine: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-56/14/6

21.10.2019

31.12.2024

Razširitev uporabe

U34330-56/14/15

29.1.2021

31.12.2024

Sprememba

U34330-56/14/21

30.1.2023

31.12.2024

Sprememba

U34330-56/14/25

25.5.2023

31.12.2024


| |