Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

DECIS TRAP ČEŠNJEVA MUHA

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

deltametrin

100

38081010

52918-63-5IRAC: 3A

 

Formulacija:

druge formulacije (XX)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2024

 

Uporaba na:

PRNAV: češnja (Prunus avium L.)

Uporaba proti:

RHAGCE: češnjeva muha (Rhagoletis cerasi (LINNAEUS, 1758))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P301: PRI ZAUŽITJU: ; P302: PRI STIKU S KOŽO:; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

češnja: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-17/18/5

12.12.2019

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/13

12.10.2021

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/40

9.12.2022

31.10.2024


| |