Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

NATUREN FORTE - KONCENTRAT

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

olje navadne ogrščice

70

38081090

8002-13-9

piretrin

0,7

38081010

8003-34-7

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID, AKARICID

Proizvajalec:

Evergreen Garden Care Österreich GmbH

Zastopnik, distributer:

SILK D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2022

 

Uporaba na:

NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline)

Uporaba proti:

1PIERG: belini (Pieris SCHRANK); APHIFA: črna fižolova uš (Aphis fabae SCOPOLI, 1763); 1CHRYF: hrošči lepenjci (Chrysomelidae); 1COCCF: kaparji (Coccoidae); CRIELI: lilijev hrošč (Lilioceris lilii Scopoli); MACSRO: listna šipkova uš (Macrosiphum rosae Linnaeus); 1APHIF: listne uši (Aphididae); 1LEPIO: metulji (Lepidoptera); TETRUR: navadna pršica (Tetranychus urticae KOCH, 1836); COCCHE: plosnati kapar (Coccus hesperidum); 1TETRF: pršice prelke (Tetranychidae); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); MYZUPE: siva breskova uš (Myzus persicae (SULZER, 1776)); 1ALEYF: ščitkarji (Aleyrodidae Westwood, 1840); 1PSEUF: volnati kaparji (Pseudococcidae); APHIPO: zelena jablanova uš (Aphis pomi DE GEER, 1773)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

okrasne rastline: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-19/19/5

23.12.2019

31.8.2022

Podaljšanje

U34330-1/20/28

21.8.2020

31.8.2022


| |