Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

NATUREN BIO SREDSTVO PROTI POLŽEM

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

železov (III) fosfat

1

38089090

10045-86-0

 

Formulacija:

gotova vaba (RB)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

LIMACID

Proizvajalec:

Evergreen Garden Care Österreich GmbH

Zastopnik, distributer:

SILK D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2031

 

Uporaba na:

1FRAG: jagoda (Fragaria L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); YXBAM: poti (poti); NNNVV: vrtnine (VRTNINE)

Uporaba proti:

1ARIOF: lazarji (Arionidae); 1DEROG: slinarji (Deroceras)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jagoda: karenca ni potrebna, okrasne rastline: karenca ni potrebna, poti: karenca ni potrebna, vrtnine: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-35/19/4

23.12.2019

31.12.2031


| |