Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MILAGRO PLUS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

dikamba

22

38083027

1918-00-9HRAC: 4

nikosulfuron

5

38083023

111991-09-4HRAC: 2

 

Formulacija:

oljna disperzija (OD)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

ABUTH: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti MED.); CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); SORHA: divji sirek (Sorghum halepense PERSOON); PANDI: golo proso (Panicum dichotomiflorum (L.) MICHX.); CHEHY: izrodna metlika (Chenopodiastrum hybridum Fuentes); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); HELAN: navadna sončnica (Helianthus annuus L.); XANPU: navadni bodič (Xanthium strumarium L.); DATST: navadni kristavec (Datura stramonium L.); HIBTR: navadni oslez (Hibiscus trionum L.); POROL: navadni tolščak (Portulaca oleracea L.); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); AMBEL: pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.); SETPU: sivozeleni muhvič (Setaria helvola (C. Linnaeus) Römer & Schultes); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.); POLLA: ščavjelistna dresen (Persicaria lapathifolia (Linnaeus) Delarbre); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (L.) P.BEAUV.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-120/16/10

13.1.2020

31.12.2024

Sprememba

U34330-120/16/18

11.5.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/15

13.10.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/38

8.12.2022

31.12.2024


| |