Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CLINIC XTREME (staro ime CREDIT XTREME)

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

glifosat v obliki izopropilamino soli

40,08

38083027

38641-94-0HRAC: 9

glifosat v obliki kalijeve soli

29,77

38083027

70901-12-1HRAC: 9

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

15.12.2023

 

Uporaba na:

YPFLG: gozdna drevesnica (gozdna drevesnica); YPFLE: gozdni nasad (gozdni nasad); ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); NNNOS: koščičarji (koščičarji); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa Helm); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); NNNOG: lupinarji (lupinarji); YACKR: neobdelano kmetijsko zemljišče (praha) (neobdelano kmetijsko zemljišče); NNNBA: okrasna drevesnica (okrasna drevesnica); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); NNNOK: pečkarji (pečkarji); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.); HELAN: sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.); YCERE: strna žita (jari+ozimni) (strna žita); YSTEG: strnišče (strnišče); NNNFW: travnik (travnik); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1RUMG: kislice (Rumex L.); 1CIRG: osat (Cirsium MILL); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

gozdna drevesnica: zagotovljena z načinom uporabe, gozdni nasad: zagotovljena z načinom uporabe, koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena z načinom uporabe, koščičarji: zagotovljena z načinom uporabe, krmna pesa: zagotovljena z načinom uporabe, krompir: zagotovljena z načinom uporabe, lupinarji: zagotovljena z načinom uporabe, neobdelano kmetijsko zemljišče (praha): zagotovljena z načinom uporabe, okrasna drevesnica: zagotovljena z načinom uporabe, oljna ogrščica (jari+ozimni): zagotovljena z načinom uporabe, pečkarji: zagotovljena z načinom uporabe, sladkorna pesa: zagotovljena z načinom uporabe, sončnica (za seme za olje/prehrano): zagotovljena z načinom uporabe, strna žita (jari+ozimni): zagotovljena z načinom uporabe, strnišče: zagotovljena z načinom uporabe, travnik: zagotovljena z načinom uporabe, trta (za namizno in vinsko grozdje): zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-10/19/9

7.2.2020

15.12.2023

Sprememba

U34330-10/19/17

20.1.2023

15.12.2023


| |