Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

VINTEC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

Trichoderma atroviride sev SC1

15

38082080

/FRAC: BM/BM02

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

BiPA nv

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

6.7.2032

 

Uporaba na:

NNNBA: (trsnica, drevesnica, vzgajališče sadik); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

PHMOCH: gliva, povzročiteljica kapi vinske trte 1 (Phaeomoniella chlamydospora W.Gams, Crous, M.J.Wingfield & Mugnai) Crous & W.Gams); TOGNMI: gliva, povzročiteljica kapi vinske trte 2 (Phaeoacremonium minimum (Tulasne & C. Tulasne) D. Gramaje, L. Mostert & Crous)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: zagotovljena z načinom uporabe, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: zagotovljena s časom uporabe, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-85/19/5

24.4.2020

6.7.2032


| |