Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

DEVRINOL 45 FL Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

napropamid

45

38083015

15299-99-7HRAC: 0

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); CUUPO: buča, oljna (za seme za olje/prehrano) (Cucurbita pepo L. var. styriaca Grebenshchikov); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); BRSOA: listni ohrovt (Brassica oleracea var. viridis); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda L.); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.)

Uporaba proti:

GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

brokoli: zagotovljena s časom uporabe, brstični ohrovt: zagotovljena s časom uporabe, buča, oljna (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, cvetača: zagotovljena s časom uporabe, glavnato zelje: zagotovljena s časom uporabe, listni ohrovt: zagotovljena s časom uporabe, ohrovt, glavnati: zagotovljena s časom uporabe, oljna ogrščica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-80/00

15.3.2000

8.8.2018

Začasno podaljšanje

327-02-80/00/15

31.5.2006

8.8.2018

Začasno podaljšanje

327-02-80/00/16

28.5.2008

8.8.2018

Prenehanje dovoljenja

327-02-80/00/18

29.12.2008

7.5.2009

Začasno podaljšanje

327-02-80/00/21

17.9.2009

8.8.2018

Začasno podaljšanje

327-02-80/00/23

28.5.2010

8.8.2018

Začasno podaljšanje

327-02-80/00/24

25.5.2012

8.8.2018

Začasno podaljšanje

327-02-80/00/25

15.11.2012

8.8.2018

Sprememba

U34330-238/14/3

5.9.2014

8.8.2018

Sprememba

U34330-104/15/4

30.7.2015

8.8.2018

Začasno podaljšanje

U34330-237/14/4

10.6.2016

8.8.2018

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-88/16/2

22.9.2016

31.12.2021

Podaljšanje

U34330-237/14/5

9.8.2018

31.12.2024

Sprememba

U34330-237/14/21

5.1.2021

31.12.2024

Sprememba

U34330-237/14/27

20.6.2022

31.12.2024


| |