Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

VOTIVO FS 240

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

Bacillus firmus sev I-1582

24

38089090

/

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija za tretiranje semena (FS)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

NEMATOCID

Proizvajalec:

BASF Corporation

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.9.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (Zea mays L.); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet)

Uporaba proti:

MELGIN: koreninska ogorčica (Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood); HETDSC: pesna ogorčica (Heterodera schachtii Schmidt); DITYDI: stebelna ogorčica (Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev); 1PRATG: žitne koreninske ogorčice (Pratylenchus sp. Filipjev)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 5: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba sredstvo / tretirano seme popolnoma vdelati v tla; tudi na koncih vrst.; SPe 6: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza: zagotovljena z načinom uporabe, krmna pesa: zagotovljena z načinom uporabe, rdeča pesa: zagotovljena z načinom uporabe, sladkorna pesa: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-36/16/8

18.5.2020

30.9.2024


| |