Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.2.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

FRUTAPON

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

parafinsko olje

83

38081090

8042-47-5FRAC: N/NC

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

AKARICID

Proizvajalec:

W. Neudorff GmbH KG

Zastopnik, distributer:

CINKARNA CELJE, D.D.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

NNNOS: koščičarji (koščičarji); NNNOK: pečkarji (pečkarji); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

1TETRF: pršice prelke (Tetranychidae Donnadieu)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P331: NE izzvati bruhanja. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P405: Hraniti zaklenjeno. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koščičarji: zagotovljena s časom uporabe, pečkarji: zagotovljena s časom uporabe, trta (za namizno in vinsko grozdje): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-63/19/6

5.6.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/35

4.12.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/35

14.11.2022

31.12.2024

Sprememba

U34330-63/19/14

2.8.2023

31.12.2024


| |