Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

FRESCO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

metobromuron

40

38083023

3060-89-7HRAC: 5

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2025

 

Uporaba na:

PHSVX: fižol za stročje (Phaseolus vulgaris L.); PHSVX: fižol za zrnje (Phaseolus vulgaris L.); 1DAUG: korenje (Daucus L.); VLLLO: navadni motovilec (Valerianella locusta (L.) LATERRADE em. BETCKE); ASPOF: navadni špargelj (Asparagus officinalis L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); NIOTA: tobak (Nicotiana L.); 3HERC: zelišča (Zelišča)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1URTG: kopriva (Urtica L.); URTUR: mala kopriva (Urtica urens L.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); SENVU: navadni grint (Senecio vulgaris L.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); POROL: navadni tolščak (Portulaca oleracea L.); GASSS: rogovilček (Galinsoga RUIZ & PAV. sp.); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H351: Sum povzročitve raka.; H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

fižol za stročje: zagotovljena s časom uporabe, fižol za zrnje: zagotovljena s časom uporabe, korenje: zagotovljena z načinom uporabe, navadni motovilec: zagotovljena z načinom uporabe, navadni špargelj: zagotovljena s časom uporabe, okrasne rastline: karenca ni potrebna, pastinak: zagotovljena z načinom uporabe, tobak: zagotovljena s časom uporabe, zelišča: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-74/15/4

5.6.2020

31.12.2025


| |