Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

PLANTLINE E4

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

etilen

4

38089090

74-85-1

 

Formulacija:

plin (GA)

Skupina nevarnosti:

GHS04

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FITOREGULATOR

Proizvajalec:

MESSER SLOVENIJA D.O.O.

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2023

 

Uporaba na:

1MUBG: banana (Musa); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.)

Uporaba proti:

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H280: Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P403: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. ; P410: Zaščititi pred sončno svetlobo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

banana: karenca ni potrebna, paradižnik: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-84/18/10

3.7.2020

31.8.2023


| |