Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

XILON

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

Trichoderma asperellum T34

1

38082080

/

 

Formulacija:

zrnina (granulat) (GR)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Kwizda Agro GmbH

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.5.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (Zea mays L.); GLXMA: navadna soja (Glycine max (L.) MERR.); HELAN: navadna sončnica (Helianthus annuus L.)

Uporaba proti:

SCLESC: bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY); 1FUSAG: fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium spp.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza: zagotovljena s časom uporabe, navadna soja: zagotovljena s časom uporabe, navadna sončnica: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-84/19/6

21.7.2020

31.5.2024


| |