Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

RIM 25 WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

rimsulfuron

25

38083023

122931-48-0HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Sharda Cropchem Limited

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O., PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

15.8.2026

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album (Linnaeus)); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); SORHA: divji sirek (Sorghum halepense (Linnaeus) Persoon); POAAN: enoletna latovka (Poa annua (Linnaeus)); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (Linnaeus) SCOP.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (Linnaeus) P.BEAUV.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (Linnaeus) Villars); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (Linnaeus) Medicus); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve); MATIN: nedišeča trirobka (Tripleurospermum inodorum (Linnaeus) Schultz Bipontinus); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis (Linnaeus)); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense (Linnaeus)); AMBEL: pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia (Linnaeus)); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); MATCH: prava kamilica (Matricaria chamomilla (Linnaeus)); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare (Linnaeus)); HELAN: samosevna sončnica (Helianthus annuus (Linnaeus)); SETPU: sivozeleni muhvič (Setaria pumila (Poiret) Römer & Schultes); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus (Linnaeus)); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel); MATMT: vonjava kamilica (Matricaria discoidea de Candolle)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P403+P233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, krompir: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-65/19/6

14.8.2020

15.8.2026

Podaljšanje

U34330-65/19/9

1.4.2022

15.8.2026

Podaljšanje

U34330-1/23/9

19.4.2023

15.8.2026


| |