Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

AZUMO WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

žveplo

80

38082015

7704-34-9FRAC: M/M02

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES S.A. (AFEPASA)

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2023

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); CYDOB: kutina (Cydonia oblonga MILL.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); MSPGE: nešplja (Mespilus germanica Linnaeus); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

SPHRPA: breskova pepelovka (Sphaerotheca pannosa (WALLR. ex FR.) LEV. var. persicae WORONICHIN); PODOLE: jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON); UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz); LEVETA: pepelovka razhudnikov (Leveillula taurica (LEV.) G.ARNAUD); ERYSBE: pesna pepelasta plesen (Erysiphe betae (VANHA) WELTZIEN)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 7 dni, češnja: 7 dni, hruška: 7 dni, jablana: 7 dni, jajčevec: 3 dni, kutina: 7 dni, marelica: 7 dni, nektarina: 7 dni, nešplja: 7 dni, paradižnik: 3 dni, sladkorna pesa: 14 dni, sliva: 7 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-13/19/4

14.8.2020

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-13/19/9

3.12.2021

31.12.2023

Sprememba

U34330-13/19/13

22.6.2022

31.12.2023

Sprememba

U34330-13/19/16

15.2.2023

31.12.2023


| |