Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

WISH TOP

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

kvizalofop-p-etil

12

38083027

100646-51-3HRAC: 1

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Sharda Cropchem Limited

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O., PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.11.2024

 

Uporaba na:

TROPS: beli koren (porovolistna kozja brada) (Tragopogon porrifolius L.); VICFX: bob (za sveže zrnje in stročje) (Vicia faba L.); GOSHI: bombaž (za seme za olje/prehrano) (Gossypium L.); CICIS: cikorija (za koren) (Cichorium intybus L. var. sativum LAM. & DC.); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ALLCE: čebula (za spomladansko čebulo) (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); PHSVX: fižol (za sveže zrnje in stročje) (Phaseolus vulgaris L.); SINAL: gorjušica (za seme za olje/prehrano) (Sinapis alba L.); PIBSX: grah (za sveže zrnje) (Pisum sativum L.); ARWLA: hren (Armoracia rusticana Gärtner, Meyer & Scherbius); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa Helm); LIUUT: lan (za seme za olje/prehrano) (Linum usitatissimum L.); LENCU: leča (za sveže zrnje) (Lens culinaris); PAPSO: mak, vrtni (za seme za olje/prehrano) (Papaver somniferum L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); BRSNN: oljna ogrščica (ozimni) (Brassica napus L.); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); PARCR: peteršilj (za koren) (Petroselinum crispum (Miller) Fuss); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); RAPSR: redkev, vrtna (Raphanus sativus L.); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus subsp. rapifera Metzger); GLXMA: soja (za seme za olje/prehrano) (Glycine max (L.) MERR.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); HELAN: sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L.); ALLAS: šalotka (Allium ascalonicum L.); HELTU: topinambur (Helianthus tuberosus L.); APUGR: zelena, gomoljna (Apium graveolens var. rapaceum (Miller) Poiret)

Uporaba proti:

POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); AVEFA: gluhi oves (Avena fatua L.); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); LOLMU: laška ljuljka (Lolium multiflorum); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare); APESV: navadni srakoperec (Apera spica-venti (L.) BEAUV.); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (L.) P.BEAUV.)

Opozorila in obvestila:

EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P331: NE izzvati bruhanja. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

beli koren (porovolistna kozja brada): 28 dni, bob (za sveže zrnje in stročje): 50 dni, bombaž (za seme za olje/prehrano): 90 dni, cikorija (za koren): 28 dni, čebula (za čebulo): 60 dni, čebula (za spomladansko čebulo): 28 dni, česen: 60 dni, fižol (za sveže zrnje in stročje): 50 dni, gorjušica (za seme za olje/prehrano): 90 dni, grah (za sveže zrnje): 50 dni, hren: 28 dni, krmna pesa: 90 dni, lan (za seme za olje/prehrano): 90 dni, leča (za sveže zrnje): 50 dni, mak, vrtni (za seme za olje/prehrano): 90 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljna ogrščica (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pastinak: 28 dni, peteršilj (za koren): 28 dni, rdeča pesa: 40 dni, redkev, vrtna: 28 dni, rumena koleraba: 28 dni, soja (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, solata: 28 dni, sončnica (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, strniščna repa: 28 dni, šalotka: 60 dni, topinambur: 28 dni, zelena, gomoljna: 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-15/18/4

16.9.2020

30.11.2024

Sprememba

U34330-15/18/20

10.12.2021

30.11.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/27

20.10.2022

30.11.2024


| |