Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

SINOPIA

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

klomazon

2,4

38083027

81777-89-1HRAC: 13

metobromuron

40

38083023

3060-89-7HRAC: 5

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2023

 

Uporaba na:

SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); MATIN: nedišeča trirobka (Tripleurospermum inodorum (Linnaeus) Schultz Bipontinus); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H351: Sum povzročitve raka.; H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

krompir: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-141/15/5

20.11.2020

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/23

25.11.2021

31.10.2023

Sprememba

U34330-141/15/13

20.3.2023

31.10.2023


| |