Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CLOMATE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

klomazon

36

38083027

81777-89-1HRAC: 13

 

Formulacija:

kapsulirana suspenzija (CS)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

ALBAUGH TKI D.O.O.

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2024

 

Uporaba na:

CUUPO: buča, oljna (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Cucurbita pepo L. var. styriaca Grebenshchikov); PHSVX: fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: grah (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Pisum sativum L.); DAUCA: korenje (Daucus carota subsp. sativus (Hoffmann) Arcangeli); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); BRSNN: oljna ogrščica (ozimni) (Brassica napus L.); GLXMA: soja (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Glycine max (L.) MERR.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

buča, oljna (za sveže in suho zrnje ter stročje): zagotovljena s časom uporabe, fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje): zagotovljena s časom uporabe, grah (za sveže in suho zrnje ter stročje): zagotovljena s časom uporabe, korenje: zagotovljena s časom uporabe, krompir: zagotovljena s časom uporabe, oljna ogrščica (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, soja (za sveže in suho zrnje ter stročje): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-95/19/4

25.11.2020

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-95/19/9

10.10.2022

31.10.2024


| |